velikost textu

Současní Irokézové a jejich identita

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současní Irokézové a jejich identita
Název v angličtině:
Contemporary Iroquois and their identity
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lívia Šavelková
Školitel:
doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. PhDr. Milan Kováč, Ph.D.
Id práce:
25168
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 7. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dizertační práce Současní Irokézové a jejich identita se zabývá problematikou identifikace skupin lidí, kteří se 1. označují za Irokéze, 2. jsou označováni za Irokéze. Irokézové jsou původní obyvatelé Severní Ameriky žijící převážně v severovýchodní části USA (zejména stát New York) a v přiléhajících částech Kanady (Ontario, Quebek). Práce se zaměřuje především na proces utváření identity či identit v kontextu politiky USA (a jednotlivých amerických států) a Kanady (a jednotlivých kanadských provincií), které stanovují legální rámec pro vymezení příslušníků skupiny, pravidla pro přechod státních hranic a jurisdikci v rezervacích. Dále se zabývá sebeidentifikací Irokézů na základě příbuzenství, místa bydliště, uznávání či odmítání vlastních politických reprezentantů a s tím souvisejících frakcí komunit, náboženství, původních jazyků, symboliky, ústní tradice a specifických záležitostí, jimiž je například hra lakros. Speciální důraz je věnován internátním školám, které byly součástí asimilační politiky USA i Kanady a měly na podobu identity původních obyvatel ohromný vliv. Irokézové a jejich postavení a působení v mezinárodním prostoru je také pojato v širší rovině formování identity a kategorizace tvz. domorodých či původních obyvatel, ovlivňované soudobými ideologiemi spjatými s mezinárodním společenstvím. Součástí práce je přehled lokalit, v nichž současní Irokézové žijí, s jejich specifickými charakteristikami.
Abstract v angličtině:
This doctoral thesis deals with problems of identification of people who 1) consider themselves as Iroquois, or 2) are considered as Iroquois. The Iroquois are original inhabitants of North America living predominantly in the northeastern part of the U.S.A. (namely the State of New York) and in adjacent parts of Canada (provinces Ontario and Quebec). The thesis concentrates mainly on the process of identity or identities formation in the context of policies of the U.S. (and individual union states) and Canada (and individual Canadian provinces) which stipulate the legal framework for definition of membership of the group, rules for border crossing and jurisdiction in the reserves. Further the thesis examines the selfidentification of the Iroquois on the basis of kinship, place of residence, recognition or rejection of own political representatives and consequently fractioning of communities, religions, native languages, symbols, oral traditions and specific matters such as the game of lacross. A special emphasis is laid on boarding schools which formed the part of assimilationist policies of the U.S. and Canadian governments and exerted enormous influence on the shape of identity of the Aboriginal peoples. The position and activities of the Iroquois on the international scene are also discussed as part of the broader question of identity formation and categorization of so called native or original inhabitants as these are influenced by contemporary ideologies prevailing in the international community. The thesis includes a survey of localities where the contemporary Iroquois live together with specific characteristics of these localities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lívia Šavelková 45.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lívia Šavelková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lívia Šavelková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Kováč, Ph.D. 257 kB