velikost textu

Bohemia Jesuitica in Indiis Occidentalibus. Latinská korespondence českých jezuitů z Ameriky, Filipín a Marián v českých a moravských archivech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bohemia Jesuitica in Indiis Occidentalibus. Latinská korespondence českých jezuitů z Ameriky, Filipín a Marián v českých a moravských archivech
Název v angličtině:
Bohemia Jesuitica in Indiis Occidentalibus. Latin correspondence of Bohemian Jesuits from America, Philippines and Mariana Islands in Bohemian and Moravian archives. Critical edition
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Zavadil, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Oponenti:
PhDr. Simona Binková, CSc.
Mgr. Erika Juríková, Ph.D.
Id práce:
25139
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Latinská medievistika a novolatinská studia (XLME)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním posláním práce je kritická edice celku latinské korespondence misionářů z české provincie Tovaryšstva Ježíšova, kteří působili v regionu tzv. Západních Indií (Severní a Jižní Amerika, Filipíny a Mariánské ostrovy). Jsou zde vydány všechny dokumenty, které jsou dle dnešních znalostí dochovány na území České republiky. Celkem se jedná o 114 dopisů a jednu sbírku excerpt. 28 dopisů se dochovalo v autografu, zbytek v opisech. Téměř čtvrtinu edice tvoří dopisy misionáře Pavla Kleina, osminu dopisy Augustina Strobacha, o zbytek se dělí dalších 25 pisatelů. Korespondence pochází z let 1657-1741. Převážná část korespondence popisuje cestu z Čech do misijního působiště, mnoho dopisů vzniklo během čekání na indickou flotilu ve Španělsku. Menší podíl v edici zaujímají samotné dopisy z misijního působení, především z jeho raných fází. Edice je uspořádána do 27 bloků podle jednotlivých pisatelů, v těchto blocích jsou dopisy seřazeny chronologicky. Všechny vydané listy jsou opatřeny podrobnými záhlavními regesty v českém jazyce. V úvodní studii autor hodnotí význam korespondence a rekapituluje odbornou literaturu s důrazem na ediční a překladatelskou recepci vydávaných dokumentů. V další kapitole je korespondence roztříděna do chronologických celků, které odpovídají postupným fázím misijní kariéry. Autor ukazuje, že v těchto různých fázích se korespondence liší i po tematické stránce. Další kapitola je věnována zamyšlení nad některými aspekty vydávané korespondence, především nad zklamáním a pohoršením misionářů při střetu s realitou ibero- amerického světa; autor se snaží v korespondenci vystopovat různé příčiny tohoto jevu. Následuje úvaha o fenoménu mučednické smrti jako ideálu misionáře. V závěru je pojednáno o různých druzích humoru a směšnosti v jezuitské korespondenci. KLÍČOVÁ SLOVA Tovaryšstvo Ježíšovo Česká provincie TJ Korespondence Kritická edice Misie Amerika Filipíny Mariánské ostrovy Novolatinské cestopisy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this dissertation thesis is to provide first critical edition of Latin correspondence written by the missionaries from Bohemian Province of Society of Jesus, who were destinated to Indiae Occidentales (Northern and Southern Americas, Philippines and Mariana Islands). This edition contains all the documents, according to present-day knowledge, preserved in the archives in Czech Republic. These are 114 letters and one collection of excerpta. 28 of them are autographs, the rest are copies. Nearly fourth part of this corpus is represented by letters of Paulus Klein, eighth part by letters of Augustinus Strobach, the remaining part was written by 25 other Jesuit missionaries. The correspondence comes from the years 1657-1741. Most of these letters describe the journey of missionaries from Bohemia to their mission destination, many of letters originate from the period of waiting for West Indies Fleet in Spain. Smaller part describes the reality in oversea mission, above all its early period. The edition is sorted to 27 blocks according to the authors, the letters within these blocks are ordered chronologically. All the letters are provided with regesta in Czech language. Introduction study contains general remarks on the importance of this corpus as a historic source. It also reveals synopsis of editions, translations, and literature about edited documents. In subsequent chapter, a chronological survey of correspondence is added, according to successive periods within missionary career. Then, several aspects of Jesuit missionary mentality are considered, especially disillusion and disgust of missionaries during encounter with ibero-american reality; several causes of this phenomenon are suggested. The role of martyrdom in the Jesuit education is also reflected. In the end, several considerations about Jesuit humour and ridiculosity are added. KEYWORDS Society of Jesus Bohemian Province of SJ Correspondence Critical edition Missions America Philippines Mariana Islands Neo-Latin travel writing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Zavadil, Ph.D. 6.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Zavadil, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Zavadil, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Svatoš, CSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Simona Binková, CSc. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Erika Juríková, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB