velikost textu

Material culture as a vehicle of social – political organization: Chimú pottery

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Material culture as a vehicle of social – political organization: Chimú pottery
Název v češtině:
Materiální kultura jako nositel sociálně-politické organizace: Keramika kultury Chimú
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Sylvie Květinová, Ph.D.
Školitel:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Id práce:
25133
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika (XIBE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
andská prehistorie, kultura Chimu, keramika,
Klíčová slova v angličtině:
Andean Prehistory, Chimu culture, pottery
Abstrakt:
Abstrakt Kultura Chimu se rozvíjela na severním pobřeží dnešního Peru v tzv. pozdním přechodném období (ca. 1000 – 1476 n. l.), a poté byla ovládnuta inckou civilizací. Stručnou charakteristiku kultury Chimu, založené na etnohistorických a archeologických pramenech, následuje popis její řemeslné produkce, zejména keramické technologie, morfologie a ikonografie. Artefakty, tj. předměty používané, upravené či zhotovené lidmi, mohou vedle praktické funkce plnit i společenskou a symbolickou roli. Na pozadí teorií o vývoji moci a společnosti jsou nastíněny různé přístupy ke studiu funkce artefaktů, specializace, směny a společenské komplexity, které jsou vztaženy na soubor keramiky Chimu z Etnologického muzea v Berlíně. Kvantitativní a kvalitativní analýza 1832 dostupných keramických nádob postrádajících jakékoliv nálezové informace se soustředila pouze na formální vlastnosti keramických jedinců. Interpretace závěrů vyvrací prvořadou pozici keramiky jako prostředku sociopolitické organizace společnosti Chimu a Chimu – Inka (tuto roli plnily textilie a kovové předměty), avšak přesto poukazuje na jisté neutilitární aspekty keramiky stylu Chimu i Chimu – Inca, jež pravděpodobně představovala sekundární sociopolitický ukazatel.
Abstract v angličtině:
Abstract The Chimu culture developed on the North Pacific coast of today's Peru in the so-called Late Intermediate Period, i.e. approximately AD 1000 – 1476, after which it was dominated by the Inca. Brief characterization of the Chimu culture, supported by ethnohistorical and archaeological sources, is followed by description of its crafts, especially ceramic technology, morphology and iconography. Artifacts, i.e. object used, modified or made by people, may serve apart from practical also social and symbolic roles. Based on the theoretical background of evolution of power and society, different approaches to the study of artifacts’ function, specialization, exchange and social complexity are outlined and tested on the Chimu pottery assemblage from the Ethnologisches Museum in Berlin. Quantitative and qualitative analysis of the 1832 available ceramic vessels, lacking the contextual find information, had to focus solely on the formal aspects of the specimens. Interpretation of the obtained results disproves primary position of pottery as means of social – political organization in the Chimu and Chimu-Inca societies (occupied by fine textiles and metal items), but still points out certain non-utilitarian aspects of both Chimu and Chimu – Inca styled pottery which probably represented a secondary socio – political indicator.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sylvie Květinová, Ph.D. 2.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Sylvie Květinová, Ph.D. 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sylvie Květinová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sylvie Květinová, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Markéta Křížová, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 75 kB