velikost textu

Perun. Historie a typologie slovanského hromovládce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Perun. Historie a typologie slovanského hromovládce
Název v angličtině:
Perun. History and typology of the Slavic thunderer
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Téra
Školitel:
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Mgr. Tatiana Podolinská, Ph.D.
Id práce:
25124
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 10. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Studie o Perunovi si klade za cíl systematizovat dosavadní poznání o uvedené problematice, představit hlavní prameny, závažné teorie a pokusit se nalézt stopy kultu slovanského hromovládce v lidové kultuře slovanských národů. Práce se dělí na dvě části: Historie Peruna a Typologie Peruna. První část uvádí hlavní písemné prameny o Perunovi, etymologie jeho teonyma, stopy jeho kultu u středoevropských a balkánských Slovanů a portrét staroruského pohanství. Druhý díl předkládá portréty indoevropských hromovládců, hlavní atributy slovanského hromovládce, transformace Peruna do postav slovanského folklóru a hlavní teorie o Perunově roli ve slovanském archaickém náboženství, které se objevily za posledních čtyřicet let. V kapitole o pramenech jsou uvedeny texty z období kyjevské Rusi, které se jako jediné z raného středověku o Perunovi zmiňují. Dále jsou uvedeny polské raně novověké prameny, které se staly zdrojem některých omylů o Perunově kultu. Kapitola o etymologii konstatuje indoevropský původ kořene, z něhož je Perunovo jméno odvozeno, a jeho široký sémantický záběr, který v řadě tradic indoevropských národů souvisí s kultem hromovládců. Kapitola, která hledá stopy kultu hromovládce mezi středoevropskými a balkánskými Slovany, uvádí řadu dokladů o tom, že Perunova postava byla známa i Slovanům z těchto oblastí: vypovídá o tom jako folklórní materiál, tak toponymie. Rozbor staroruského pohanství uvádí příklady praktického kultu, analyzuje jména z tzv. Vladimírova panteonu a věnuje se textu rusko-byzantských smluv, které uvádějí jména bohů Peruna a Volose. Stranou nezůstává ani příběh o pádu Peruna – z textu Nestorovy kroniky vyplývá, že zničení Perunovy modly bylo v podstatě pohanským obřadem, který měl za úkol vyhnat starého boha. ...
Abstract v angličtině:
The goal of this study of Perun is to systemize the existing knowledge of the given issue, to introduce the main sources, important theories and to attempt to find traces of the Slavic thunderer´s cult in the folk culture of the Slavic nations. The study is divided into two parts: Perun´s History and Perun´s Typology. In part one there are main written sources about Perun, etymology of his theonym, traces of his cult with the Slavs of the Central Europe and the Balkans and the portrait of the Old Russian heathenism. The second part presents profiles of Indo-European thunderers, the main attributes of the Slavic thunderer, the transformations of Perun into figures of Slavic folklore and the main theories concerning Perun´s role in Slavic archaic religion which have appeared over the past forty years. The chapter on sources contains texts dating back to the times of Kievan Rus – the only texts of the Early Middle Ages referring to Perun. Next, there are early modern age sources from Poland from which some errors concernig Perun´s cult arose. The chapter on etymology proves the Indo-European root from which Perun´s name was derived and its semantic extent which is connected with the thunderers´ cult in the traditions of many Indo- European nations. The chapter which seeks traces of thunderer´s cult with the Slavs of the Central Europe and the Balkans shows a number of documents proving that the Slavs of these territories were also acquainted with Perun. This is testified by both folklore material and toponymy. The analysis of the Old Russian heathenism gives examples of practical cult, deals with the names from the so called Vladimir´s pantheon and it is also devoted to the texts of contracts between Muscovy and Byzantium, which mention gods Perun and Volos. Even the story of Perun´s fall is not omitted – it follows from Nestor´s Chronicle that destruction of Perun´s idol was in fact heathen ceremony the purpose of which was to expel the old god. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Téra 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Téra 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Téra 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tatiana Podolinská, Ph.D. 797 kB