velikost textu

Feminismus a emancipace na prahu 20. století. Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Feminismus a emancipace na prahu 20. století. Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie
Název v angličtině:
Feminism and emancipation at the threshold of the 20th century. Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, two case studies
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Magdaléna Potměšilová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc.
PhDr. Milena Secká, CSc.
Id práce:
25096
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, Magdaléna Potměšilová, feminismus, emancipace
Klíčová slova v angličtině:
Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, Magdaléna Potměšilová, feminism, emancipation
Abstrakt:
Souhrn Feminismus a emancipace na prahu 20. století Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie Disertační práce se zabývá tématem feminismu a emancipace na prahu 20. století. Práce je případová, založená především na biografické metodě. Jedná se o konkrétní příspěvek k dě- jinám emancipace a ženské otázky. Cílem práce je přispět k poznání vývoje ženského hnutí v podmínkách českých zemí na rozhraní 19. a 20. století v konkrétní situaci. Problematika je pojata jako dvě případové studie života a tvorby dvou v dnešní době málo známých osob- ností ženského hnutí: učitelky a spisovatelky Anny Řehákové a spisovatelky a publicistky Vlasty Pittnerové. Autorka prováděla rozbor shromážděných archivních materiálů, pozůsta- lostí a memoárů, pramenů z dobového ženského tisku a vlastních literárních publikací obou zkoumaných protagonistek, stejně jako odborných knižních podkladů k dané problematice. Na jejich základě práce dokládá postup ve vývoji ženského hnutí, názorů na ženu a její úděl. To vše na příkladu životních osudů, postojů a názorů, stejně jako tvorby těchto dvou ne zcela typických osobností, účastných a činných v proudu českého ženského hnutí. Práce též cha- rakterizuje v dané době vznikající fenomény v ženském hnutí, zabývá se jejich historickými souvislostmi, a dokumentuje odraz doby v ženské literární tvorbě.
Abstract v angličtině:
Abstract Feminism and emancipation at the threshold of the 20th century Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, two case studies This PhD thesis deals with feminism and women‘s emancipation in Prague at the threshold of the 20th century. This work is a case study, based mainly on the biographical method. It is a concrete contribution to the history of emancipation and women‘s issues. The aim is to contribute to understanding the development of the women‘s movement in the Czech region on the border of the 19th and 20th century in a particular situation. Matter of this thesis is conceived as two case studies of two little-known personalities of the women‘s movement, their life and work today: a teacher and writer Anna Rehakova and writer and publicist Vlasta Pittnerová. The author conducted an analysis of the archival materials, memoirs, and inhe- ritances, the sources of contemporary women‘s own literary press and publications of both protagonists examined, as well as specialized books on the matter. On the basis of their work author demonstrates the development process in the women‘s movement, views the women and their fate. All of this, based on an example of life circumstances, attitudes and beliefs, as well as the formation of these two personalities not quite typical, active and taking part in the stream of Czech women‘s movement. The work also describes the emerging phenomena of the time in the women‘s movement, focused on their historical background, documents and reflection period for women‘s literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdaléna Potměšilová, Ph.D. 618 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Magdaléna Potměšilová, Ph.D. 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdaléna Potměšilová, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdaléna Potměšilová, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milena Secká, CSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 35 kB