velikost textu

Dong Qichang’s texts on painting and their relationship to Mi Fu’s History of Painting

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dong Qichang’s texts on painting and their relationship to Mi Fu’s History of Painting
Název v češtině:
Tung Čchi-čchangovy texty o malířství a jejich vztah k Mi Fuovým Dějinám malířství
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Oponenti:
Zlata Černá, Dr.
Marcin Jacoby, PhD.
Id práce:
25090
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tung Čchi-čchangovy texty o malířství a jejich vztah k Mi Fuovým Dějinám malířství Michaela PEJČOCHOVÁ Abstrakt disertační práce Disertační práce „Tung Čchi-čchangovy texty o malířství a jejich vztah k Mi Fuovým Dějinám malířství“ přináší rozbor čínských teoretických textů o malířství dvou významných autorů, Tung Čchi-čchanga (1555–1636) a Mi Fua (1051–1107). Vychází z přesvědčení, že ve starých teoretických pojednáních o malířství se zachovaly informace relevantní pro naše poznání reálné malířské tvorby starých dob, jejíž podoba je jen obtížně doložitelná dochovaným obrazovým materiálem. Autoři textů zpracovávaných v této studii byli oba vzdělanci, myslitelé, umělci a sběratelé a patřili k nejvýznamnějším čínským literátům všech dob – Mi Fu stál u zrodu fenoménu „literátské kultury“ koncem dynastie Severní Sung (960–1127) a Tung Čchi-čchang se svými názory podílel na formování jeho závěrečné fáze. Jejich texty proto dokumentují literátské názory na estetiku a dějiny malířství v těchto dvou obdobích. Těžištěm práce je rozbor Tung Čchi-čchangových textů o malířství jako jsou Smysl malby (Hua-č’), Zápisky ze Studovny rozjímání o malířství (Chua-čchan-š’ suej-pi), Oko malby (Chua-jen) a Výklad o malířství (Chua-šuo, původně mylně připisované Tung Čchi-čchangovu učiteli a patronu Mo Š’-lungovi, 1537–1587), identifikace základních myšlenek a konceptů, které se zde objevují, a především osvětlení Tung Čchi-čchangova konceptu „dějin malířství“ tak, jak je dokumentován v těchto teoretických pojednáních. Pro vytvoření kontextu a funkční opozice je rozbor Tung Čchi-čchangovy teorie konfrontován s rozborem podobně koncipovaného Mi Fuova textu Dějiny malířství (Chua-š’), který představuje v mnoha ohledech předchůdce Tung Čchi-čchangových textů o malířství a sám Tung se na něj ve svých textech několikrát odvolává. Srovnání textů obou autorů přináší nové poznatky především ve vztahu ke slavné Tung Čchi-čchangově teorii o rozdělení dějin čínského malířství do dvou linií běžně nazývaných „Severní a jižní škola“. Vedle toho poskytuje materiál k přehodnocení našich představ o malířském stylu a odkazu některých starých čínských malířů, především Mi Fua samotného a některých dalších mistrů činných za dynastie Severní Sung.
Abstract v angličtině:
Dong Qichang’s Texts on Painting and their Relationship to Mi Fu’s History of Painting Michaela PEJČOCHOVÁ Doctoral dissertation summary The study entitled Dong Qichang’s Texts on Painting and their Relationship to Mi Fu’s History of Painting presents an analysis of the critical texts on painting by two important figures of the old Chinese art world, Dong Qichang (1555–1636) and Mi Fu (1051–1107). It is based on the conviction that old historical and critical treatises on painting record information important for our understanding of the actual painting practice in ancient periods, which is difficult or even impossible to document by the surviving pictorial evidence. Both authors of the texts discussed here were scholars, artists, critics and collectors and counted among the foremost literati of their day – Mi Fu was one of the initiators of the “literati culture” during the Northern Song period (960–1127), while Dong Qichang with his theories was highly influential during its late phase. Their texts thus document literati opinions on the aesthetics and history of painting in their respective periods. The focus of the study is the corpus of Dong Qichang’s texts on painting that includes treatises like The Significance of Painting (Huazhi), Notes from the Studio for Meditation over Painting (Huachanshi suibi), The Eye of Painting (Huayan) and Discussions over Painting (Huashuo, formerly attributed to Dong’s teacher and patron Mo Shilong, 1537–1587). The main objective lies in identifying the key concepts and problems articulated here, above all in the reconstruction of Dong’s concept of the history of painting as documented by the evidence of his theoretical treatises. The analysis of Dong’s theory is further contextualized and confronted with Mi Fu’s painting theory presented in his History of Painting (Huashi), which represents its predecessor in many respects and Dong himself claims it to be one of the sources of his inspiration. The comparison of the treatises of both authors brings forward new information on the nature of Dong Qichang’s famous Theory of Northern and Southern Schools of Painting. It also offers a reconsideration of our notion of the actual painting style of some masters of the past, particularly Mi Fu himself and other famous painters active under the Northern Song dynasty.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D. 2.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D. 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zlata Černá, Dr. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Marcin Jacoby, PhD. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 117 kB