velikost textu

Psychologické aspekty identifikácie a jej uplatnenie v kriminalistickej praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty identifikácie a jej uplatnenie v kriminalistickej praxi
Název v češtině:
Psychologické aspekty identifikace a její uplatnění v kriminalistické praxi
Název v angličtině:
Psychological aspects of identification and its use in forensic context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Monika Molnárová
Školitel:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Miluše Urbanová, CSc.
PhDr. Karel Netík, CSc.
Id práce:
25079
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Dizertačná práca “Psychologické aspekty identifikácie a jej uplatnenie v kriminalistickej praxi”, ktorá je prehľadovou štúdiou, sa v prvej časti zaoberá vymedzením základných pojmov, podstatou ako aj významom fotoalbumov, potrétnej identifikácie a hlavne rekognície. Rovnako približuje výhody a nevýhody týchto metód založené na výsledkoch výskumov v zahraničí, na čo nadväzuje aj ďalšia časť dizertačnej práce, ktorá okrem iného podrobnejšie rozoberá jednotlivé faktory ovplyvňujúce presnosť identifikácie očitého svedka. Faktory sú rozdelené na tie, ktoré možu, a na tie, ktoré nemožu kontrolovať orgány činné v trestnom konaní a súdy, pričom detailnejšie sme sa venovali tým premenným, ktoré najčastejšie bývajú predmetom vedeckých výskumov, ako napríklad sekvenčná verzus simultánna prezentácia rekognície, výber figurantov, vek, rasa a istota očitých svedkov, ktorú vyjadrujú o identifikácii. Súčasťou poslednej kapitoly je praktická príručka, ktorá podrobne popisuje jednotlivé kroky od začiatku, a to, ako má administrátor zostavovať rad fotografií alebo osob in natura, portrétnu identifikáciu a fotoalbumy, ďalej ako má inštruovať svedka a viesť celý identifikačný proces až po jeho dokumentáciu. Príručka, ktorá vznikla na základe spojenia viacerých amerických manuálov, neobsahuje iba jednotlivé odporúčania, ale aj vysvetlenia prečo isté postupy sú vhodnejšie ako iné založené na základe dlhoročných výskumov.
Abstract v angličtině:
This dissertation thesis is an overview study of recognition of human individuals and its role in forensic identification. It begins with basic structures of identification, meaning and usage of mug books, facial composite identification, and for the most part, recognition. We discuss suitability and feasibility of these methods and base the reasoning on the results of research from other countries. Such methods are undoubtedly affected by eyewitness's identification accuracy and therefore we also focus on factors influencing this. We group the factors by the ones which can and the ones which cannot by affected by law enforcement while we pay a special attention to the variables which are objects of scientific research, such as sequential lineups versus simultaneous lineups, foil selection, age, race, and confidence of the eyewitnesses who are performing the identification. Finally, we include a practical administrator's manual which describes the identification procedure step by step in a greater detail: how to create photo arrays, live lineups, facial composite recognition, and mug books, how to instruct eyewitnesses, and how to supervise the entire lineup procedure up to documenting it. The guide is based on many U.S. manuals and contains standalone recommendations as well as explanations why some procedures are better than other ones, despite them all based on many year research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Molnárová 835 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Monika Molnárová 697 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Molnárová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Molnárová 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Monika Molnárová 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miluše Urbanová, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Karel Netík, CSc. 41 kB