velikost textu

Klasifikace folklorní prózy (Návrh katalogu českých numinózních pověstí)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klasifikace folklorní prózy (Návrh katalogu českých numinózních pověstí)
Název v angličtině:
Classification of Folk Narrative (Proposal of The Catalogue of Czech Belief Legends)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Luffer
Školitel:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Oponenti:
PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.
PhDr. Viera Gašparíková, DrSc.
Id práce:
25068
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
folkloristika, lidové vyprávění, numinózní pověst, klasifikace, typologický katalog
Klíčová slova v angličtině:
folkloristics, folk narrative, belief legend, classification, typological catalogue
Abstrakt:
ABSTRAKT Jedním z významných témat folklorní komparatistiky je klasifikace a katalogizace lidového vyprávění. Předkládaná disertační práce zkoumá zvolené téma v první části z hlediska teoretického a metodologického a v části druhé z hlediska aplikovaného. Úvod teoretické části tvoří charakteristika žánru lidové pověsti založená na kritériích textových (obsah, forma, struktura) a kontextových (víra, funkce, distribuce). Následuje analýza klasifikačních systémů a katalogů folklorní prózy celého světa, rozdělených na dvě základní skupiny podle klasifikace typologické nebo strukturální. Zabýváme se vývojem mezinárodního katalogu pohádek Aarne–Thompsona(–Uthera) a jeho vlivem, zejména v konfrontaci s katalogy mimoevropského vyprávění, věnujeme se českým a slo- venským pracím v oblasti katalogizace a největší důraz klademe na katalogizaci evrop- ských pověstí. Samostatnou kapitolou je přehled a kritika pramenů, vybraných jako materiálová základna pro náš katalog, a odůvodnění jejich volby. Praktickou částí práce je návrh a zpracování typologického katalogu českých numi- nózních pověstí, který má sloužit jako pomůcka pro folkloristy a badatele z příbuzných oborů. Katalog je založen na původním systému a obsahuje 745 typů numinózních pověstí rozdělených do šesti hlavních na sebe navazujících tematických skupin. Součástí katalogu jsou interní kontextové a externí bibliografické odkazy na prameny a vybrané domácí i zahraniční katalogy lidového vyprávění. Klíčová slova folkloristika, lidové vyprávění, numinózní pověst, klasifikace, typologický katalog 249
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (ENGLISH) Classification and cataloguing of folk narrative has been one of the important topics of folklore comparative studies. The present thesis examines the topic from the theoretical and methodological point of view in its first part and from the appliqued point of view in its second part. The introduction of the theoretical part describes the genre of folk legend on the basis of textual (content, form, structure) and contextual (belief, function, distribution) criteria. Next chapter pursues an analysis of classificatory systems and catalogues of folk narrative of the whole world. The chapter is divided into two main groups according to typological or structural principles. We focus on the development of international folktale catalogue of Aarne–Thompson(–Uther) and its influence, especially when encountered with catalogues of Non-European narratives. We also deal with Czech and Slovak works in cataloguing and our main concern is cataloguing of European folk legends. The content of the following chapter is an overview and evaluation of sources selected as a material for our catalogue. The practical part of the work is a proposal and processing of typological catalogue of Czech belief legends, which is intended to serve as a tool for folklorists and scholars of relative disciplines. The catalogue is founded on an original system and contains 745 types of belief legends divided into six main thematic groups. Internal contextual and external bibliographical references to sources and selected Czech and foreign catalogues of folk narrative are integral part of the catalogue. Keywords folkloristics, folk narrative, belief legend, classification, typological catalogue 250
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Luffer 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Luffer 97 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Luffer 12 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Luffer 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Viera Gašparíková, DrSc. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 43 kB