velikost textu

Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů
Název v angličtině:
Iconography of the Czech written Utraquist graduals
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Prof. David R. Holeton, Ph.D., Th.D.
Id práce:
25054
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
knižní malířství 16. století, ikonografie, chorální rukopisy, utrakvismus
Klíčová slova v angličtině:
illumination of 16. century, iconography, choir books, utraquism
Abstrakt:
Mgr. Martina Šárovcová Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů Abstrakt: Disertace je věnována problematice ikonografie malířské výzdoby specifického typu liturgického rukopisu. Předmětem disertační práce jsou iluminované chorální knihy (graduály) s českými texty gregoriánského chorálu, které vznikaly v 16. století pro potřeby utrakvistických literátských bratrstev. Ikonografie iluminací je interpretována s ohledem na jejich liturgický a kodikologický kontext v rámci jednotlivých oddílů graduálu. V textu jsou výběrově akcentovány zejména ty náměty a motivy z celého komplexu témat, kterým je nutno věnovat pozornost a které se objevují ve struktuře malířské výzdoby nově či je možné je interpretovat v souvislosti se specifičností (utrakvistické) ikonografie a konfesijní identity. Heuristické shromáždění iluminovaných utrakvistických chorálních knih, které je součástí strukturovaného katalogu, a interpretace jejich ikonografie, představuje první takové zpracování, které je nezbytné pro navazující studium zabývající se ikonografií jednotlivých námětů, vyobrazením konkrétních světců či zemských patronů a specifičností utrakvistické a katolické ikonografie v předbělohorském období v Čechách. Práce má s ohledem na rozsah excerpovaných rukopisů a mnohovrstevnatost ikonografie charakter jakési prolegomeny k problematice ikonografické specifičnosti uměleckých artefaktů utrakvistické provenience (hudebních rukopisů literátských bratrstev).  
Abstract v angličtině:
Iconography of the Czech written Utraquist graduals Abstract: My doctoral thesis is devoted to the iconographic problems of painting decorations of a specific type of liturgical manuscripts. The subject of my doctoral thesis are illuminated chant books (graduals) with Czech texts of Gregorian chant, which originated in the 16th century for the needs of utraquist Confraternities of Litterati. The iconography of illuminations is interpreted with regards to their liturgical and codicological context within single part of the gradual. In the text, I especially accentuate the topics and motives from the whole complex of the themes which deserve attention and which newly appear in the structure of painting decorations or it is possible to interpret them in connection with the haecceity of the (utraquist) iconography and confessional identity. Heuristic compilation of illuminated utraquist chant books, which is the part of the structured catalogue, and interpretation of their iconography, represents the first elaboration which is fundamental to successive study dealing with iconography of single subjects, illustrations of particular saints and patron saints of places and specificity of the utraquist and catholic iconography in the epoch before the battle of White Mountain in Bohemia. My thesis, with regards to extent of excerpted manuscripts and multi-layerness of iconography, has a character of a prologema to the issue of iconographic specificity of art artefacts of utraquist provenance (music manuscripts of Confraternities of Litterati).  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D. 1.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D. 13.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. 10 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 851 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. David R. Holeton, Ph.D., Th.D. 370 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 53 kB