velikost textu

Hell-Dunkel-Dichotomie als Darstellung der Machtdiskurse im Werk von Libuše Moníková. "Fur schwarze Kuken"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hell-Dunkel-Dichotomie als Darstellung der Machtdiskurse im Werk von Libuše Moníková. "Fur schwarze Kuken"
Název v češtině:
Dichotomie světla a temnoty jako reprezentace diskurzů moci v díle Libuše Moníkové. "Za černá kuřata!"
Název v angličtině:
Dichotomy of fair and dark as representation of the discourses of power in the works of Libuše Moníková "for black chickens!"
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Lucie Koutková, Ph.D.
Školitel:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Oponenti:
PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
prof. Manfred Weinberg
Id práce:
25053
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Abstrakt:
Abstrakt Dichotomie světla a temnoty jako princip reprezentace diskurzů moci v díle Libuše Moníkové. „Za černá kuřata!“ Těžištěm této práce je figura světlého a tmavého (Hell-Dunkel- Figur) v německy psaných románech Libuše Moníkové. Tato figura (E. Auerbach) je příkladem pro dichotomii jako princip repre- zentace v próze a je prostředkem kritického literárního vy- rovnání se s modernou. Figura světlého a tmavého, jak se ob- jevuje v románech Pavane für eine verstorbene Infantin, Trei- beis, Der Taumel a Die Fassade nabývá význam v souvislosti s hledáním identity gender. Zviditelňuje správu individuálního těla a těla společnosti pomocí biopolitiky a vymknutí se ste- reotypním mechanismům společnosti (M. Foucault). Studie popisuje povahu a funkce dichotomie světlého a temného pomocí „figurativní metody“ a interpretuje figuru ve vztahu k ženským postavám jako performanci určení jejich identity s tím důsledkem, že hrdinka zavrhne roli určenou jí společnos- tí ve prospěch identity umělkyně/spisovatelky (Pavane für eine verstorbene Infantin, Treibeis), a jako personifikaci umění v podobě Múz, které obsadí místo matky a manželky (Taumel), ale zároveň napomáhají překonání toposu neslučitelnosti umění se životem. Interpretační část doplňuje analýza románu Die Fassade z hlediska dichotomie sgrafitové fasády jako média. Hesla: Libuše Moníková, dichotomie, figura (Auerbach), Hell- Dunkel, literatura a biopolitika, literatura a výtvarné umění, intermedialita, literatura migrantů
Abstract v angličtině:
Abstract Dichotomy of fair and dark as representation of the discourses of power in the works of Libuše Moníková. “For black chickens!” The focus of this work, the figure of fair and dark (Hell- Dunkel-Figur), stands in the novels of Libuše Moníková as a representative example of the use of dichotomies as a repres- entation principle in the fictional literature. The figure is also seen as the means of critical fictional response to Mod- ernism. The figure of fair and dark which occurs in Pavane für eine verstorbene Infantin, in Treibeis, Der Taumel and Die Fassade is derived from the search for female identity in the context of two major areas - the control of the individual body and the body politic through the biopolitics and the sub- versive undermining of social constraint mechanisms. The study uses the „figurative method“ (Auerbach) to describe the nature and functions of the fair and dark dichotomy and interprets the figure in relation to the female protagonists in two steps: The performance of the identity determination, with the consequence that biopolitical stereotypes and constraints as- signed by society are discarded in favor of identity as an artist/writer (Pavane für eine verstorbene Infantin, Treibeis), and as the personification of art in the form of Muses occupying the place of the mother and the wife (Taumel) and overcoming of the topos of incompatibility of life and art. The interpretations are completed by an analysis of the dichotomy of the renaissance facade in the novel Die Fassade. Keywords: Libuše Moníková, dichotomy, figura (Auerbach), dark and fair, literature and biopolitics, literature and art, in- termedia, literature of migrants
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lucie Koutková, Ph.D. 23.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lucie Koutková, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lucie Koutková, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Manfred Weinberg 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB