velikost textu

Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku
Název v angličtině:
The settlements and agriculture of the margins in the later middle age and early new age
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Josef Petráň, DrSc.
doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.
Id práce:
25050
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Náplní disertační práce je studium vesnického prostředí mladšího středověku a raného novověku. Především jeho hospodářských a sídelních aspektů. Jako zdroj konkrétních poznatků jsou zvoleny enklávy zemědělsky marginálních půd, neboť s nimi jsou spojeny kontrastní sídelní situace. Ty mohou být pramenem o jevech obecnější povahy. Stanovené téma je rozděleno do pěti částí. V prvé je řešena obecná problematika intenzivního zemědělského využití marginálních půd. Ve druhé jsou diskutovány zemědělské systémy uplatňované na konkrétní enklávě v raném novověku – na navátých píscích u Sadské. Třetí část je věnována počátkům středověkého osídlení tohoto území, a to na základě písemných pramenů. Náplní čtvrté kapitoly je rozbor pozůstatků sídelních aktivit v podobě zaniklé středověké vesnice situované na navátých píscích – Kří u Sadské. Právě tato lokalita a zájem o relikty středověkých sídel dosud uchovaných v krajině se staly podnětem pro tuto práci. Širší časové vymezení tématu je dáno dvěmi skutečnostmi. (1) Intenzivní zemědělské využití marginálních půd souvisí až s mladším středověkem, konkrétně s rozvojem těch sociálně-kulturních a ekonomických systémů, které umožnily překonávat neúspěchy vysoce riskantních zemědělských strategií. (2) Rozšíření zájmu i na raný novověk je nutné, neboť až pro toto období je k dispozici dostatečné množství pramenů. Zemědělská výroba fungovala po celé sledované období v rámci podobných principů. Sledovaný časový úsek nepovažujeme za statické období. Raně novověkou situaci v 18. století chápeme jako výsledek sekundárního adaptačního vývoje a vzdáváme se nároku na jednoduchou retrogresivní projekci. Osídlení enkláv marginálních půd souvisí s majetkovou fragmentarizací krajiny, s odtrháváním extenzivně využívaných ploch ze zázemí stávajících sídel a s následným snížením heterogenity dostupných přírodních zdrojů, které do té doby umožňovaly efektivní kombinaci komplementárních způsobů zemědělské produkce.
Abstract v angličtině:
This doctoral thesis presents the study of the rural milieu in the Later Middle Ages and the Early New Ages, especially with regard to its economic and settlement aspects. As a useful source of specific information we chose enclaves of margins since they are connected with contrasting settlement situation. This contrast served us well as a starting point for a discussion of more general features. The dissertation is divided into four parts. The first part deals with general problems of intensive agricultural exploitation of margins. In the second part, we bring forward a concrete example and discuss agricultural systems, which were employed on the enclave from the Early New Ages, namely, on the aeolian sands near Sadská (Central Bohemia). The third part is devoted to the beginnings of the medieval settlements in this particular region. This part of our research we based on written sources. The subject of the fourth part is the analysis of all relief remains represented by the deserted medieval village Kří (near Sadská) situated on the aeolian sands. It was this deserted village, together with the interest in relief remains of medieval settlements hitherto preserved in the landscape, that gave incentive to write this dissertation. The broader temporal range of the topic was determined by two facts. Firstly, the intensive agricultural exploitation of margins is connected with the High and Later Middle Ages, particularly with the development of such socio-cultural and economic systems, which enabled peasants to put up with failures of risky agricultural strategies. Secondly, it was necessary to extend the period of interest into the Early New Ages, since only then we find enough of sufficient sources. The agricultural production was based on the same or very similar principles during the whole period of our interest. This period, however, is not considered as a static one.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 11.35 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 173.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Petráň, DrSc. 365 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. 365 kB