velikost textu

Umelec neskorého modernizmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Umelec neskorého modernizmu
Název v češtině:
Umělec pozdního modernismu
Název v angličtině:
The artist of the late modernism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Hudymač
Školitel:
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
PhDr. Alice Jedličková, CSc.
Id práce:
25040
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Témou tejto knihy je zobrazenie umenia a umelca v neskoro modernistických prozaických dielach Karla Čapka a Júliusa Barča-Ivana. Záujem o túto tému vyvstal z otázky, prečo potrebuje spisovatel' reflektovat' vlastnú umeleckú identitu aj vo svojom diele. Téma umenia je témou modernizmu par excellence a táto práca skúma, v akých súvislostiach sa objavuje na sklonku modernizmu. V prvých dvoch kapitolách analyzujem diskurz, v ktorom sa budeme pohybovat'. V obidvoch častiach mapujem hrbol'atý "terén" pósobnosti, stanovujem želané ciele, ktoré sa pokúsim dosiahnuť a kladiem tajuplné otázky, na ktoré sa pokúsim zodpovedat'. V oboch častiach sledujem cesty dvoch liberálnych ironikov. Pred mimovol'ným prehliadnutím vlastnej povahy literárnokritického diskurzu analyzujem vlastnú doménu v prvej kapitole Literárna kritika liberálneho ironika. V "spolupráci" s niektorými filozofickými postrehmi Richarda Rorty hl'adám odpoved' na otázku nielen po zmysluplnosti literárnokritickej praxe pre človeka, ktorý ju "prevádzkuje", ale sa pokúšam zodpovedat' na zmysluplnosť a postavenie literárnej kritiky v súčasnej spoločnosti. Ked' sa pýtam, či dnes ešte existuje "autonómne pole" pósobnosti literárneho kritika, tým opat' sabareflexívne stanovujem otázku po identite. Pod pojmom "autonómne pole" literárnej kritiky mám na mysli objekt záujmu, ktorý by sme mohli "bez váhania" určit' do sféry a kompetencie literárneho kritika. Taktiež sa pokúšam poukázat' na dóležitosf literárnej interpretácie a literárnej teórie v myslení o literatúre a ich nezanedbatel'né miesto v inventári literárneho kritika.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Hudymač 12.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Hudymač 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Hudymač 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. 1.19 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 2.07 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alice Jedličková, CSc. 2 MB