velikost textu

Teorie světového systému Immanuela Wallersteina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie světového systému Immanuela Wallersteina
Název v angličtině:
The world-system theory by Immanuel Wallerstein
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Stanislav Holubec, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Id práce:
25035
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá teoriemi světového systému I. Wallersteina a dalších. Autor se nejprve zaměřuje na rekonstrukci a systematizaci těchto teorií. Rozebírá okolnosti vzniku teorií a představuje koncepci světového systému z hlediska její dynamiky a struktury. Popisuje vývoj světového systému za dobu jeho existence a interpretuje postavení jednotlivých regionů v něm. Perspektivu světového systému uplatňuje při interpretaci takových historických trendů jako je vzestup Západní Evropy a Severní Ameriky v novověku, úpadek a opětovný vzestup východní Asie, stagnace Latinské Ameriky a úpadek Afriky. Popisuje také dynamiku a strukturu soudobého světa z hlediska teorie světového systému. V části věnované kritické interpretaci se autor snaží zařadit tyto teorie do kontextu dalších sociologických teorií a provádí jejich srovnání s marxizmem a systémovým přístupem. Také zde systematizuje nejčastější kritické námitky proti teoriím světového systému. Vedle interpretace minulosti a současnosti je také představena a kriticky interpretována ambice tčchto teorií předpovídat budoucí vývoj lidské společnosti. Představením dalších teorií na Wallersteina navazujících autor ukazuje, že se v případě teorií světového systému nejedná o jednu koncepci, ale o rozmanitý proud mnoha často protikladných teorií. Autor dochází k závěru, že teorie světového systému můžeme pokládat za koncept spíše použitelný pro analýzu minulosti světa, méně současnosti a jako nejproblematičtější se mu jeví jeho ambice předpovídat budoucí vývoj. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In this thesis, the author deals with the World-system theory by I. W allerstein et al. In the first part, the theries are reconstructed and systematized. The circumstances of the developement of the theories are analyzed and the W oddsystem theory is shown from the perspective ofits structure and dynamics. The autor analyzes the development ofthe World-system at the time ofits existence and interprets the position of the particular regions in it. The World-system perspective is employed to interpret such trends as the rise ofWestem Europe and North America, the downfall and the following rise of Eastem Asia, the stagnation of South America and the downfall of Africa. The author also describes the dynamics and the structure oftoday's world from the World-system theory point ofview. In the second part, the author focuses on the critical interpretation and tries to put the World-system theories in the context of other sociological theories. He also compares the World-system theory with Marxism and the systemic approach. The most frequent critical objections to the World-system theories are systemized. Besides interpreting the past and the presence, the theories aim to predict the future development ofthe human society, which is criticized here. By showing other theories inspired by Wallerstein, the author argues that the World-system perspective is more than a theory - it i s rather a paradigm consisting of many, often very contradictory, theories. The author comes to the conclusion that the Worldsystem theory is an approach useful for interpreting rather the past than the present. Its ambition to predict the future is considered to be very problematic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Stanislav Holubec, Ph.D. 7.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Stanislav Holubec, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Stanislav Holubec, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. 338 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Karel Müller, CSc. 1.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 1.43 MB