velikost textu

La administración del lenguaje del náhuatl en México

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La administración del lenguaje del náhuatl en México
Název v češtině:
Jazykový management nahuatlu v Mexiku
Název v angličtině:
Language manaement of Huastecan Nahuatl in Mexico
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Id práce:
25031
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika (XIBE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
nahuatl, sociolingvistika, jazykový management, Mexiko, indiánský jazyk, vitalita jazyka
Klíčová slova v angličtině:
nahuatl, sociolinguistics, language management, Mexico, indigenous language, language vitality
Abstrakt:
Jazykový management nahuatlu v Mexiku Disertační práce popisuje současnou situaci nahuatlu a analyzuje jeho fungování a pozici prizmatem teorie jazykového managementu v makrostrukturách národní mexické společnosti a ve vybrané lokální řečové komunitě v Chicontepecu na severovýchodě Mexika. Nahuatl patří k nejznámějším a nejrozšířenějším indiánským jazykům Mexika. Podle posledních údajů ze sčítání lidu jím hovoří 1,5 milionu obyvatel Mexika. Práce je představuje klíčové okamžiky při formování sociální reality současného nahuatlu (respektive jeho nejrozšířenější varianty Huasteca Veracruzna, kterou hovoří asi 130 tisíc obyvatel regionu Huasteca) a analyzuje jazykovou politiku a jazykové problémy spjaté s nahuatlem, potažmo s dalšími indiánskými jazyky od druhé poloviny 20. století do současnosti. Sleduje fungování a postavení nahuatlu jak z perspektivy mexické společnosti, tak z perspektivy konkrétních mluvčích nahuatlu v okrese Chicontepec na severovýchodě Veracruzu. Na základně empirických dat detailně zmapuje užívání nahuatlu a transmisi ve vybraných rodinách a obcích v bilingvním okrese Chicontec. Čtyři obce je podrobeny analýze jazykové chování obyvatel s důrazem na popis role nahuatlu v mezigeneračním přenosu. Zkoumané komunity prošly v posledních 30 letech dynamickými jazykovými změnami, které mají za následek různorodé jazykové kompetence v rámci jednotlivých generací, genderových a sociálních skupin. Analýza jazykového chování v okrese ukazuje, že se teprve nyní formuje zkušenost s existencí dvou jazykových kódů – tedy přechod z monolingvní společnosti na bilingvní v posledních deseti – dvaceti letech, ukazuje omezené zdroje obyvatel na touto novou situaci reagovat. Zásadním poznatkem práce je, že management nahuatlu je tématicky směřován do minulosti a směrem dovnitř komunity, zatímco management španělštiny je orientován na mladou generaci a směrem do budoucna, na městskou kulturu, který reflektuje spíše jazykové potřeby pro život ve městě.
Abstract v angličtině:
Language management of Nahuatl in Mexico This thesis describes the current status of Nahuatl language, and disccus its functioning and position within the institutional structures of Mexican society, as well as language community in the municipality of Chicontepec in northeastern Mexico. Nahuatl is one of the best-known indigenous languages with wider distribution across the Mexico and according to the latest census, there are one and half million speakers of the language. The aim of this paper is to present the key moments of the relationship between Spanish and Nahuatl. The paper analyzes how to manage the problems associated with the language problems associated with Nahuatl and other indigenous languages from the second half of the twenty century to the present. On the basis of empirical data describes in detail the use of Nahuatl and the transmission within the selected families and communities in the bilingual Chicontepec. In four communities discussed the linguistic behavior of the population with emphasis on intergenerational language transmission. The Nahua community have experienced over the past 30 years, the linguistic dynamic changes that result in different language skills in different generations, genders and social groups. One of the main conclusions is that the administration of Nahuatl thematically goes backward in the past. The Spanish administration is focused on the younger generation and future oriented , which reflects the language needs for life in the city and not the needs of local communities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. 1.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. 6.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB