velikost textu

Královské seznamy strarověké Syropalestiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Královské seznamy strarověké Syropalestiny
Název v angličtině:
King lists of the ancient Syropalestine
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Čech, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
PhDr. Jiří Prosecký, CSc.
Id práce:
25019
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Královské seznamy starověké Mezopotámie jsou relativně dobře vymezený a popsaný oddíl tehdejší „vědecké“ literatury známé jako Listenwissenschaft. Tato práce chce na srovnatelné základy postavit i královské seznamy sousední Syropalestiny, nalezené na starověkých lokalitách Ebly, Mari a Ugaritu a vydané během posledních dvaceti pěti let. Problematizuje přitom jejich historiografickou hodnotu a vnímá je primárně jako výraz královské ideologie. Vychází z analýzy jednotlivých antroponym, zkoumá seznamy pomocí sady intuitivně zvolených kritérií, studuje jejich funkci a vztah k narativním látkám. Základní rozdíl vidí mezi seznamy z Mari v babylonské administrativní tradici a seznamy ze západu regionu, které jsou – jak lze vidět zejména v části věnované nejstarším vládcům – syntézou legendární minulosti, zádušního kultu a aktuální politické situace. Příbuznost seznamů je tedy zřejmá spíše v prostoru než v čase.
Abstract v angličtině:
King lists of ancient Mesopotamia are a well-defined and described part of the „scientific“ literature of the era, known as the Listenwissenschanft. This work aims to put on the same level the king lists of the neighbouring area of Syro-Palestine – the lists discovered in Ebla, Mari, and Ugarit and published over the last twenty-five years. Its value as a historiographic source is questioned and the lists are understood primarily as an expression of the royal ideology. The study is based on the analyses of individual anthroponyms, examining the lists especially on the basis of intuitively selected criteria and studying their function and relation to the narrative fabric. The main difference is between the lists from Mari, which constitute a part of the Babylonian administrative tradition, and the lists from the west of the region. These are a synthesis of the legendary past, the cult of the dead and the political situation of the time, which is most apparent in the parts dedicated to the oldest rulers. The lists are therefore related to each other in space rather than in time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Čech, Ph.D. 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Čech, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Čech, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Prosecký, CSc. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 103 kB