velikost textu

Oppidum České Lhotice v kontextu svého sídelního zázemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oppidum České Lhotice v kontextu svého sídelního zázemí
Název v angličtině:
The Oppidum of České Lhotice and its hinterland
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Natálie Venclová, DrSc.
Oponenti:
Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Doc. PhDr. Miloš Čižmár, CSc.
Id práce:
25016
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce je znovu otevřít otázku o funkci a postavení jednoho z fenoménů protohistorické sídlištní archeologie: pozdně laténských ohrazených aglomerací – oppid. Jejich ekonomický potenciál je znám zejména díky rozvinuté specializované produkci a dálkovému obchodu. Z ekologického hlediska nebyla nikdy zkoumána, ačkoliv existují různé názory na jejich subsistenční strategie vyplývající zejména z jejich umístění ve specifických polohách mimo tradiční sídelní zónu a z dosavadní nepřítomnosti zemědělského nářadí mezi jejich inventáři. Jejich sídlištní struktura na druhé straně až na výjimky vykazuje existenci tradičních zemědělských jednotek (dvorů) a společně s doklady pěstování obilí a chovu domácích zvířat je nutné alespoň s omezenou zemědělskou produkcí na oppidech počítat. Krajina v jejich okolí také skýtá prostory k zakládání polí a pastvin. Tato práce je proto zaměřena na analýzu zemědělského potenciálu oppid a pomocí archeologického modelování na testování dvou hypotéz o subsistenčních strategiích oppid: zda byly hospodářsky soběstačné anebo závislé na dodávkách potravin z podřízených lokalit v zázemí. Hlavním předmětem pro tuto studii je východočeské oppidum České Lhotice, v minulosti systematicky zkoumané. Vzhledem k chybějícím datům je v některých partiích doplněno poznatky z moravského oppida Staré Hradisko. Pro tuto práci byly stanoveny dva hlavní tématické okruhy, které byly rozvinuty ve třech kapitolách. První se týká zpracování nálezové situace a materiálu z oppida České Lhotice a je zaměřen na vyhodnocení lokality z kulturního a chronologického hlediska. Druhý potom sleduje lokalitu v rámci svého zázemí a zaměřuje se na ekonomické strategie komunit v pozdním laténu v rámci vztahu oppidum – otevřená sídliště. Povaha těchto vztahů je testována a pomocí modelování je zjišťováno, zda-li vůbec a za jakých podmínek musela být část produkce potravin pokryta dodávkami z otevřených sídlišť.
Abstract v angličtině:
The aim of the work is to attempt a new approach towards ones of the phenomena of the prehistoric archaeology: the late La Tne forified agglomerations – the oppida. Their economical potential was formerly tested only on the industrial or commerce base but not from the ecological point of view. Their agricultural potential has been challenged in many publications both for specific locations, that were not directly in the primary agricultural settlement zone (the fertile lowlands), and for the material collection which usually lacks the tools used for ploughing. However, the urban structure of the sites reveals the evidence of the traditional agricultural household units and together with the evidence of breeding the livestock the subsistence requirements should presuppose at least minimal human factor dedicated to agricultural work. Also the potential of the landscape possibly allows for cultivating of crops in the vicinity of sites. This work is aimed to analyze the agricultural potential of the oppida and by archaeological modelling to test both the hypotheses concerning the oppida subsistence strategies: if they were independent producers of their own foodstuff or if they were dependent on the supplying from their sites in their subordinate hinterland. The main object for this analysis is one particular site in eastern Bohemia – the oppidum of České Lhotice, systematically excavated in the past. Analysis of this site is completed in some part by the oppidum of Staré Hradisko in Moravia. Two main goals of my work have been specified and outlined in three main chapters: First goal comprises the practical part concerning the both standard settlement and chronological analyses of the oppidum of České Lhotice including the processing and evaluation (typo-chronological) of the collected material and settlement structure; second goal focuses on the economic behaviour of the late La Tne society within the oppidum-hinterland relation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. 60.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Natálie Venclová, DrSc. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Miloš Čižmár, CSc. 316 kB