velikost textu

A dream deferred: continuities in African American autobiographies

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A dream deferred: continuities in African American autobiographies
Název v češtině:
Odložený sen: kontinuity v afroamerické autobiografii
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Nina Bosničová
Školitel:
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
Id práce:
25011
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglická a americká literatura (XANL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Ako ukazuje veľké množstvo literárnovedných publikácií z nedávnej doby, žáner autobiografie je plodným poľom pre literárny výskum a analýzu. Sčasti toto vychádza z pomerne neurčitej nátury a nejednoznačne definovaných hraníc tohto žánru. Tvrdí sa totiž, že veľa autobiografií spája prvky faktu a fikcie a stojí na pomedzí literárnych diel a kultúrnych, či historiografických, dokumentov. Ďalšou dôležitou charakteristikou žánru je, že tým, že sú z veľkej časti chápané ako odraz skutočného života a autentických skúseností, a nie imaginácie, autobiografie sú obzvlášť úspešné v snahe presvedčiť čitateľov, aby autorovi/rozprávačovi uverili, prijali jeho uhol pohľadu na vec a jeho vnímanie okolitého sveta. Táto vlastnosť im, okrem iného, dává silný potenciál, aby slúžili ako zbrane v rôzných typoch politických bojov a kampaní. V prípade afroamerickej autobiografie toto platí dvojnásobne. Od jej prvého reprezentanta – slave narrative (autobiografického príbehu otroka) – má afroamerická autobiografia ústredné postavenie v literárnej tradícii Afroameričanov a ich snahe prežiť a zlepšiť svoje rasizmom, sexizmom a triednou hierarchizáciou znevýhodnené postavenie v americkej spoločnosti. Vedomí si spoločenského vplyvu a dopadu tlačeného slova, mnohí afroamerickí spisovatelia využili akt publikácie svojich životných príbehov, aby verejnosti poskytli vlastnou skúsenosťou podložený obraz toho, čo to znamená byť čierny v Spojených štátoch v danom historickom momente tejto krajiny. Jedným z hlavných cieľov autorov bol, cez vykreslenie vlastnej minoritnej skúsenosti, získať čitateľa na stranu boja proti predsudkom, rasizmu a fyzickému násiliu namierenému voči čiernemu segmentu americkej populácie. ...
Abstract v angličtině:
As a great number of recent scholarly publications discussing the given topic shows, the genre of autobiography provides a fruitful field for literary research and analysis. In part, this springs from the genre’s rather ambiguous nature and blurred boundaries. A lot of autobiographies are claimed to interweave elements of fact and fiction and to stand on the verge between literary works and cultural, or historiographical, documents. Since autobiographies are, for the most part, understood as accounts of real life and authentic experience, rather than imagination, they are thought to be particularly efficient in persuading the reader to believe the author/narrator, accept the author’s/narrator’s point of view and his/her perception of the world. This gives them, in addition to other things, a strong potential to serve as tools in the political struggles of various kinds. This statement is especially true of the African American autobiography. Black autobiography, from its very first specimen, namely the slave narrative, has played a central role in the literary tradition of African Americans. It has played a crucial part in their attempt to survive and fight racism, sexism and “classism” frequently oriented against them in the American society. Being conscious of the social impact of the printed word, many African American authors have used the act of publishing their life stories in order to provide the public with a true picture of what it means to be black in the USA at a given point of this country’s history. Through their depiction of the first-hand minority experience, the authors’ aim was to win the reader for their struggle against the prejudice, racism and physical violence aimed at the black segment of the American population. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nina Bosničová 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nina Bosničová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nina Bosničová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. 291 kB