velikost textu

Kontexty "estetickej mentality" ranej avantgardy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontexty "estetickej mentality" ranej avantgardy
Název v češtině:
Kontexty "estetické mentality" rané avantgardy
Název v angličtině:
The contexts of the "aesthetic mentality" of the early avant-garde
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Dáša Beracková
Školitel:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Papoušek, CSc.
prof. Peter Zajac, Dr.
Id práce:
25006
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Práca Kontexty „estetickej mentality“ ranej avantgardy ozrejmuje súvislosti, ktoré v umení začiatku 20. storočia charakterizujú zmenu paradigmy, označovanú ako nástup historickej avantgardy. V konfrontácii s nejasne definovaným pojmom expresionizmu, tradične používaným pri interpretácii niektorých prejavov avantgardnej poetiky v českej literatúre, nadväzuje práca na diskusiu v aktuálnom výskume avantgardy, upozorňujúcu na diskurz odkrývania „skutočnej skutočnosti“, v ktorom sa pretínajú najvýraznejšie dobové reflexie krízy moderny. Predkladaná práca upozorňuje na filozofické a estetické kontexty, ktoré formujú projekt avantgardného umenia, vychádzajúci z naliehavosti korigovať isté aspekty myslenia moderny, predovšetkým pretrvávajúcu tradíciu karteziánskeho myslenia. Pozornosť výkladu sa upriamuje na charakteristický jav „estetickej mentality“ avantgardy začiatku 20. storočia, nápadný dotyk diskurzu filozofie a estetiky. Práca sleduje reflexiu týchto kontextov v dobovom prostredí českej kultúry a poukazuje na typologickú spätosť koncepcie modernosti J. Čapka s koncepciou umeleckého tvorenia W. Worringera, na polemiku K. Čapka s noetikou bergsonovskej koncepcie života a na jeho sympatiu voči filozofii „perspektívneho relativizmu“, reprezentovanej náhľadmi G. Simmela. Reflexiu uvedených myšlienkových koncepcií kladie práca do súvisu s intermediálnym dialógom medzi moderným výtvarným umením a literatúrou v prózach J. Čapka pre Almanach na rok 1914, kde sa motív „inteligentného oka“ vzťahuje ku kľúčovej myšlienke avantgardnej paradigmy, k zámeru preniknúť prostredníctvom estetických stratégií za „kontúry“ zachytené „pohľadom opätovného poznávania“. Táto funkcia estetických stratégií je ďalej sledovaná v prózach J. Čapka zo súboru Lelio, tematizujúcich avantgardnú koncepciu všemocného autora. Interpretácia ďalších textov, zásadných pre rekonštrukciu kontextu českej avantgardy predchádzajúcej poetizmu, poukazuje na afinitu motívov zraku, pohľadu prenikajúceho pod povrch, či „chiazmu“ vonkajšku a vnútra, s jednou z najzávažnejších koncepcií korektúry tradície karteziánskeho dualizmu, fenomenologickou filozofiou. Fenomenologický aspekt Rybích šupín B. Reynka odhaľuje, ako tieto texty nadväzujú na myšlienkový svet ranej avantgardy. Motív „netečného diváka“ v rovnomennej próze R.
Abstract v angličtině:
The doctoral thesis The Contexts of the ‘Aesthetic Mentality’ of the Early Avant-garde takes a close look at the philosophical and aesthetic concepts that formed a paradigmatic change in the art and literature discourse at the beginning of the 20th Century, identified with the birth of the avant-garde aesthetic. With an analysis of the unclear term of Expressionism, traditionally used to describe the character of Czech early avant-garde literature, the thesis refers to contemporary research about the relationship between the avant-gardists and philosophical reflections on the search for an essence of reality. This critique on the fin de sicle spirit at the turn of the century formed a new kind of art and literature discourse where aesthetic strategies were often identified with a philosophical method. In this context an affinity can be seen between Josef Čapek‘s concept of modernity and the theory of artistic creativity by Wilhelm Worringer, and Karel Čapek‘s critique on Bergson’s concept of life and his liking for Georg Simmels’ philosophy of „perspective relativism”. The subsequent step to an acceptance of the avant-garde concept is represented by the motif of the „intelligent eye” in J. Čapek‘s short prose works for the Almanach na rok 1914 (Almanac for 1914). These texts relate to a key topic of the avant-garde paradigm, the relativity of shapes identified with a sensual ability for repeatedly identifying objects, in a dialogue between the intermediary systems of modern art and literature. The capacity of aesthetic strategies to penetrate beneath surface contours was also an important topic in his work Lelio in which he reflected on the avant-garde concept of the omnipotent author. An interpretation of other texts fundamental to a reconstruction of the context of the Czech early avant-garde point to an affinity between the key motif of an eye penetrating beneath the surface and the motif of interference from „the external” and „the internal”, with the phenomenological philosophy which belonged to the most compelling calls for a correction of the dualistic way of thinking based on the tradition of a Cartesian philosophical concept. The phenomenological aspect of the prose poems Rybí šupiny (Fish Scales) by Bohuslav Reynek throws light on the connection between these texts and the thinking of the early avantgarde.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dáša Beracková 826 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dáša Beracková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dáša Beracková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Papoušek, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Peter Zajac, Dr. 170 kB