velikost textu

Teorie a praxe tělesné kultury v kontextu andragogiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie a praxe tělesné kultury v kontextu andragogiky
Název v angličtině:
The theory and practice of body culture in the context of andragogy
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Alexandra Hrubešová
Školitel:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jiří Kašpar, CSc.
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Id práce:
25002
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Obsahem disertační práce, jejíž téma dosud nebylo v dostupné odborné literatuře zmíněno, je problematika teorie a praxe tělesné kultury v kontextu andragogiky. Zpracování vytyčeného tématu si předně vyžádalo zabývat se vztahem andragogiky a tělesné kultury. A to včetně předpokladů využití andragogiky v tělesné kultuře. Prvořadou podmínkou toho bylo věnovat se, byt' jen rámcově, celoživotnímu učení i jeho společenské roli, s akcenty na s ním související vzdělávání dospělých, andragogiku. Poté bylo ukázáno na sepětí celoživotního učení s kulturou, členěnou na hmotnou a duchovní. Toto členění umožnilo v disertační práci dospět k původní obecné formulaci charakterizující tělesnou kulturu z hlediska duchovního a hmotného pojetí člověka. Jakožto tvůrce i tělesné kultury, vtiskuje jí člověk z hlediska tohoto pojetí duchovní a hmotný charakter. Vymezení charakteru tělesné kultury i jejích některých aspektů bylo, spolu s poznatky o celoživotním učení, východiskem k hledání kořenů vztahu andragogiky a této kultury. Tyto kořeny podle disertační práce především spočívají ve stejném obsahu cílů andragogiky a tělesné kultury. Koneckonců tento obsah se týká podílu jak andragogiky, tak tělesné kultury na utváření osobnosti člověka, schopné plnohodnotného života v současném společenském vývoji. Rovněž tyto kořeny významně spočívají v některých stejných nebo podobných hodnotách andragogiky a tělesné kultury. Přitom určující zde je, že tato andragogika v jistém směru je součástí kultury vůbec, tedy i tělesné. A to nejen proto, že vznik a rozvoj andragogiky je kultuře podmíněn. Ale také proto, že andragogika výrazně přispívá ke vzniku, k rozvoji, event. šíření kultury. V tomto smyslu se disertační práce komparativně věnuje i pojmům, vědeckým základům, subdisciplínám, předmětu a didaktice andragogiky ve vztahu k tělesné kultuře.
Abstract v angličtině:
The subject of this dissertation is a topic that has not received attention in professional literature to date, and examines the theory and practice of body culture in the context of andragogy. The compilation of this paper required an examination of the relationship between andragogy and body culture, including prerequisites for the utilisation of andragogy in body culture. The primary consideration for this was to examine, if only in general, lifelong learning and its role in society, with an emphasis on related adult education or andragogy. It then shows the connections between lifelong learning and culture, divided into material and spiritual (intellectual) aspects. This division enabled an initial, general formulation characterising body culture in terms of the intellectual and spiritual conception of Man to be drawn. From this perspective, as the creator of body culture, Man imprints it with a spiritual and material nature. Defining the nature of body culture and some of its aspects was, together with information on lifelong learning, the foundation in the search for the roots of the relationship between andragogy and this culture. According to this paper, these roots primarily lie in the identical content of andragogy and body culture goals. After all, this content bears on the contribution of both andragogy and body culture to the formation of the personality of individuals capable of living a full life in current societal development. Equally, these roots also lie in certain identical or similar values in andragogy and body culture. Vet the determining factor here is that, in a certain sense, andragogy is a part of culture overall, and is therefore also a part of body culture; not just because the origin and development of andragogy is culturally conditioned, but also because andragogy significantly contributes to the birth, development and perhaps dissemination of culture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Alexandra Hrubešová 6.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Alexandra Hrubešová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Alexandra Hrubešová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kašpar, CSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 69 kB