velikost textu

Velim - Skalka. Výšinné opevněné sídlo z doby bronzové. Analýza souboru keramického materiálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Velim - Skalka. Výšinné opevněné sídlo z doby bronzové. Analýza souboru keramického materiálu
Název v angličtině:
Velim - Skalka. A Bronze Age fortified site. Analysis of the Pottery Assemblage
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Radka Šumberová, Ph.D.
Školitel:
prof.PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Id práce:
24987
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Velim je jedno z nejdůležitějších nalezišť doby bronzové ve střední Evropě. Díky dlouhodobým výzkumům opevněného sídla byl získán velký keramický soubor, který je základem pro studium přechodné fáze mezi střední dobou bronzovou a počátkem mladší doby bronzové ve středních Čechách. Cílem práce bylo definovat strukturu keramického souboru z českých i britských výzkumů na Velimi a poskytnout informace o metodách zpracování a výsledcích analýz. Základní statistické vyhodnocení přineslo dílčí výsledky, které, spolu s analýzami dalších typů nálezů a terénních situací, umožňují interpretace významu a chronologického postavení lokality. Hlavní výsledky lze shrnout takto: definice struktury keramického souboru, podchycení tendencí v chování některých vlastností inventáře jednotlivých celků, navržení chronologické sekvence objektů, zjištění prostorové variability v rámci lokality a posunu funkčních celků, kulturní zařazení, analýza regionálních podmínek. Klíčová slova Doba bronzová – opevněné sídlo – keramika – deskripční systém - kult
Abstract v angličtině:
Abstract Velim is one of the most important sites of the Bronze Age of Central Europe. The longterm investigations of the fortified site produced a large pottery assemblage which can serve as a basis for the study of the transition between the end of the Middle Bronze Age and the beginning of the Late Bronze Age in Central Bohemia. The aim of this study was to define the structure of Velim pottery assemblages recovered during the czech and british investigations of the site and to provide information on the metods used for its assesment and analysis. The basic statistical approaches applied to the analysis produced partial results which can, together with the analysis of further types of material and excavation context, contribute to the interpretation of the charakteristics and chronological position of the site. General results can be summarized as follows: definition of the structure of the pottery assemblage, recognition of trends in some charakteristics from individual find complexis, proposed chronological sequence of features, identification of the spatial variation across the site, and of shifts of functional areas, cultural clasification, analysis of the regional conditions. Keywords Bronze Age – fortified site – pottery – description system - cult
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Radka Šumberová, Ph.D. 35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Radka Šumberová, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Radka Šumberová, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof.PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB