velikost textu

A contrastive study of means expressing necessity in English and Czech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A contrastive study of means expressing necessity in English and Czech
Název v češtině:
Srovnávací studie způsobů vyjadřování nutnosti v angličtině a češtině
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Renata Šimůnková
Školitel:
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Mgr. Petra Huschová, Ph.D.
Id práce:
24979
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (XANJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Doktorská disertační práce zkoumá rozčlenění sémantického pole nutnosti v angličtině a češtině na základě jazykových prostředků použitých v současné krásné literatuře (čtyři díla anglická a čtyři díla česká a jejich publikované překlady). Cílem práce je nejprve popsat rozčlenění tohoto pole v obou jazycích, určit a porovnat významy a použití jednotlivých prostředků vyjádření nutnosti uvnitř jednoho jazyka a následně data, získaná pro každý jazyk jednotlivě, porovnat. Na základě porovnání jsou potom stanoveny základní podobnosti a rozdíly, diskutovány možné příčiny popsaných rozdílů a jejich důsledky z hlediska správného vyjadřování jednotlivých sémantických hodnot nutnosti v obou jazycích. Práce sestává ze tří hlavních částí: části teoretické, empirické a závěru. Teoretická část je pojata jako poměrně široký obecný úvod do problematiky modality a dále pak konkrétně nutnosti. Kromě vytyčení a vymezení pojetí obecného konceptu modality se kapitola věnuje způsobům vyjádření nutnosti v angličtině a v češtině a jejich porovnání. V empirické části jsou diskutovány a porovnávány jednotlivé prostředky vyjádření nutnosti, jak uvnitř jednoho jazyka (podrobně je například diskutován rozdíl mezi must a have to, mustn 't a can 't) tak mezi jazyky a prezentovány dílčí výsledky těchto porovnání. Závěrečná část nabízí shrnutí výstupů teoretické a empirické části a na jejich základě zobecňuje a systematizuje shodnosti a rozdíly ve struktuře sémantického pole nutnosti v angličtině a češtině. Z výsledků práce vyplývá, že obecně je sémantické pole nutnosti v obou jazycích rozčleněno podobně a využívá podobných formálních prostředků, především v oblasti deontické nutnosti, kde jsou v obou jazycích hlavním prostředkem modální slovesa. Mezi jazyky však existují i rozdíly....
Abstract v angličtině:
The dissertation investigates the structures of the semantic field of necessity in English and in Czech on the basis of means of expression found in eight works of contemporary fiction (four English books, four Czech books and their published translations). The aim of the thesi s is first to describe the structure of the semantic field in each individuallanguage and then compare the acquired data, determine the similarities and differences and discuss the potential causes of the differences and their consequences in connection with the accurate expression of necessity in both languages. The dissertation consists of three main parts: theoretical, empirical and the conclusion. The theoretical part is outlined as a broad general introduction into the problems of modality and then specifically of necessity. Apart form the delimitation and interpretation of the general concept of modality it focuses on the means of expression of necessity used in English and Czech and their comparison. In the empirical part the individua! means of expression found in the fiction are first discussed and compared within each individuallanguage (e.g. the distinctions between must and have to, or mustn 't and can 't are discussed in detail) and then between the two languages. The conclusion offers brief summaries of the outcomes of the theoretical and empirical parts and on their basis generalizes and systematizes the similarities and differences in the structures of the semantic field of necessity in English and Czech. The outcomes of the dissertation suggest that generally the semantic field of necessity is structured in a similar way in both languages and uses similar formal means of expression mainly in the area of deontic necessity where, in both languages, the main means of expression are modal verbs. There are, however, also some differences....
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renata Šimůnková 12.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renata Šimůnková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renata Šimůnková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 1.91 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petra Huschová, Ph.D. 255 kB