velikost textu

Lexikum počátků staročeské prózy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lexikum počátků staročeské prózy
Název v angličtině:
Lexicon of the early Old Czech prose
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Stluka, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc.
Id práce:
24973
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pramennou náplní této práce jsou tři staročeská překladová díla, Život Krista Pána, Pasionál a Životy svatých Otců. Všechna zmiňovaná díla patří k počátkům staročesky psané prózy. Předmětem zkoumání je jejich lexikální zásoba nahlížená z různých úhlů pohledu. Základem prováděné analýzy je vzájemné srovnání slovní zásoby uvedených tří staročeských památek. Pozornost je věnována také lexiku mladších opisů ŽKP a Pasionálu, které při srovnání se svými nejstaršími dochovanými předlohami ukazují na cestu, kterou se ubíral vývoj slovní zásoby ve staré češtiny v průběhu 14. a 15. století. Zkoumané lexikum je rovněž konfrontováno s vývojovými procesy, kterými procházela staročeská slovní zásoba. Zvláštní pozornost je v jednotlivých zkoumaných textech věnována slovotvorbě; součástí analýzy je charakteristika vznikající, popř. existující terminologie; samostatně jsou zpracovány frazémy a opomenuty nezůstávají jedinečně nebo ojediněle se vyskytující lexémy (hapaxy ap.), jež se v počátcích staročesky psané prózy vyskytují. Jednotlivé zkoumané texty jsou začleněny do obecnějšího kulturně-historického rámce.
Abstract v angličtině:
Three main sources of this Dissertation Thesis are three Old Czech translation works, Life of Christ the Lord, Passional and Life of Holy Fathers. All three mentioned works belong to the first prose written in Old Czech. The object of research is their lexical reserve seen from various angles of view. The basis of analysis is a reciprocal comparison of vocabulary of these three above mentioned Old Czech relics. Attention is also given to lexical terms of newer paraphrases of Life of Christ the Lord and Passional that in comparison with the oldest preserved works are showing the development of Old Czech during 14th and 15th centuries. Examined lexis is being also confronted with developmental processes of Old Czech vocabulary. The special attention in particular texts is given to verbal procreation; the part of analysis is a characteristic of emergent or eventually existent terminology; phraseology is being elaborated separately and uniquely or sporadically incident lexemes (hapaxes, etc) that appear in the beginning of Old Czech written prose are also not being omitted. Separately observed texts are incorporated into a more general culturally-historical frame.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Stluka, Ph.D. 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Stluka, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Stluka, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 62 kB