velikost textu

La production et la perception du schwa (E caduc) en français et en tchèque. Étude comparée et applications pédagogiques

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La production et la perception du schwa (E caduc) en français et en tchèque. Étude comparée et applications pédagogiques
Název v češtině:
Produkce a percepce schwa (E caduc) ve francouzštině a v češtině. Srovnávací studie s pedagogickou aplikací
Název v angličtině:
Production and perception of schwa (E caduc) in French and Czech. A contrastive study with pedagogical application
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.
Francois Wioland
Id práce:
24945
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Fonetický ústav (21-FU)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Fonetika (XFO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
schwa, E caduc, české slabikotvorné souhlásky, rytmus francouzštiny, fonetika ve výuce FLE
Klíčová slova v angličtině:
schwa, E caduc, mute E, Czech syllabic consonants, rhythm in French, phonetics in a FLE classroom
Abstrakt:
Tato dizertační práce je francouzsko-českou kontrastivní studií zkoumající schwa (fr. E caduc) v obou jazycích. Po srovnání foneticko-fonologických vlastností obou jazyků představuje první, teoretická, část fenomén schwa v mluvené francouzštině. Jedna kapitola je věnována E caduc ve francouzštině zpívané a v poezii. Druhá část, experimentální, přináší popis a výsledky tří pokusů týkajících se obou jazyků. Hláska [] zde byla sledována prostřednictvím testů zaměřených na percepci a produkci slabičných struktur francouzských a českých slov. Provedené akustické analýzy se zdají být potvrzením dříve uvedených hypotéz, podle nichž v procesu percepce cizího jazyka hraje roli nejen tzv. fonologické síto, ale i mentální obraz grafického záznamu řeči; v případě Francouzů, kteří se do pokusů zapojili, je do určité míry ovlivněna i percepce jazyka vlastního. Nejen na produkci, ale i na percepci osvojovaného jazyka mají zřejmě značný dopad artikulační návyky používané v jazyce mateřském. Dodejme, že v případě prvních dvou percepčních testů frankofonní posluchače pravděpodobně mátl vokalický charakter českých souhlásek [r] a [l] v pozici slabičného jádra. Poslední část přináší několik návrhů aplikace provedeného výzkumu na výuku francouzštiny nebo češtiny jako cizího jazyka.
Abstract v angličtině:
This thesis is a French-Czech contrastive study which deals with schwa (mute E) in the two languages. It is conducted in a pedagogical perspective. After comparing the principal phonetic/phonological characteristics of the two languages, the topic of the theoretical part is schwa in spoken French. One of the chapters concerns the treatment of mute E in French songs and its treatment in poetry. The second part consists in an experimental study ; it contains the description and the results of three experiments concerning the two languages. The acoustic realization of schwa (or a "schwa-like" vocalic segment) is observed through production tasks and perception tests of syllabicity in French and Czech words. The acoustic analyses seem to support the well-known hypotheses that it is not just the effect of the phonological cribble, but also a mental representation of the graphical form that is operating in the process of the perception of a foreign language. Furthermore, the representation of the graphical form seems to play a role for French listeners when hearing their own language. The articulatory habits of native speakers can considerably influence not only the production of a foreign language being studied, but also its perception. In the case of our first two perception tests the French listeners were probably confused by the vocalic character of the Czech syllabic consonants /r/ and /l/. The last part presents several propositions of the application of the results of this researche for the teaching of French to foreigners and of Czech to French learners.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 6.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Francois Wioland 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 327 kB