velikost textu

Splendor curiae regis. Život a kultura na dvoře posledních Přemyslovců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Splendor curiae regis. Život a kultura na dvoře posledních Přemyslovců
Název v angličtině:
Splendor curiae regis. Life and cluture on the court of the last Przemyslid
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Dana Dvořáčková
Školitel:
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
prof. Vojciech Iwanczak, Dr.
Id práce:
24930
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce Splendor curiae regis. Život a kultura na dvoře posledních Přemyslovců se věnuje studiu panovnického dvora druhé poloviny 13. a počatku 14. století. Hlavní těžiště zkoumání postihuje zvláště dvůr českého a polského krále Václava II. (1278/1283-1305), přičemž práci doplňují analogická srovnání, která časový rámec přesahují jak do raného, tak do pozdně středověkého období. Panovnický dvůr je sledován jako domácnost vládce a zároveň jako jedna z nejvýznamnějších "institucí" středověku, neboť jeho centralizující vliv prostupoval celou společností. Dvůr představoval místo politického rozhodování, moci a reprezentace. Stejně tak byl centrem a propagátorem dvorské rytířské kultury, která právě v této době zaznamenala výrazný rozkvět. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Po rozboru pramenů a literatury následuje nastínění metodického postupu. Hlavní těžiště výsledků nese třetí až sedmá kapitola disertace. Třetí z nich předkládá dvůr nejprve podle názorů středověkých autorů, kdy se nejčastěji jedná o rozlišování mezi curia minor a curia maior, a současně nabízí i teoretické pojednání o chování dvora na základě využití metod sociologie a antropologie. Čtvrtá kapitola se v první části věnuje představení vývoje panovnického dvora v Čechách od raného středověku. Na ní navazuje přímý rozbor podoby dvora v závěru přemyslovské epochy, a to jak z hlediska úřadů či služeb, tak z hlediska přímého personálního zastoupení a vlastní domácnosti panovníka. Pátá se zabývá poznáním dvorského života v běžné, praktické každodennosti a stejně tak za výjimečných svátků a slavností. Bezprostředně na festivity navazuje představení dvorské rytířské kultury konce 13. století. ...
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis Splendor curiae regis. Life and culture in the court oj the last Přemyslid is dedicated to a study of the sovereigns' court of the second half of thirteenth and beginning of fourteenth century. The author' s effort is focused on the royal court, and the regnal period, of Wenceslas II, king of Bohemia and Poland (1278/1283 - 1305). The text inc1udes reference to parallels crossing the borders of this chronological framework both into the earlier and into the later time periods. The royal court constitutes a target of study as one of the most important institutions of the medieval period, as its centralizing influence permeated all society. The court represented the place where politi cal decisions were taken, the supreme instance of power and representation. Much in the same manner, the court constituted a centre and vanguard of courtly chivalric culture, bursting into a full bloom in this very time. The texť s seven chapters include, first and foremost, an analysis of sources and specialized literature and presentation of the author' s methodical approach (Chapters 1-2). The major results are presented in Chapters 3-8. Chapter 3 surveys the coeval ideas of a kingly court reflected in written sources, which most frequently distinguish between the curia minor and the curia maior, offering also a theoretical analysis of behaviour of the court based on sociological and anthropological methods. The first part of Chapter $ treats the presentation of development of the sovereigns" court in Bohemia from the early Middle Ages. This is followed by a direct analysis of the form of the court at the clo se of the Přemyslid period, both from the viewpoint of offices or services, and from that of direct personal representation and the sovereign' s own household. The courtly life itself, both in its practical everyday aspect, and in feasts and solemnities, constitutes the theme of Chapter 5. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Dana Dvořáčková 42.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Dana Dvořáčková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Dana Dvořáčková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Vojciech Iwanczak, Dr. 338 kB