velikost textu

Pohřební rituály Benuaqů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohřební rituály Benuaqů
Název v angličtině:
The Benuaq funeral rituals
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Radmila Lorencová
Školitel:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc.
Mgr. Giuseppe Maiello, Dr., Ph.D.
Id práce:
24929
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem předkládané disertační práce jsou dajakové Benuaq a jejich pohřební rituály ve vztahu k identitě. Cílem práce je zodpovědět otázku, jakou roli hraje rituál při utváření, zachovávání či přetváření objektivizované reality a sociálních vztahů, jak může posloužit v případě krize skupiny, ať už je tato krize způsobena úmrtím jednoho z jejích členů a nebo vnějšími vlivy, a jakou hraje úlohu při formování a prezentování kolektivní identity skupiny. V práci je nejprve nastíněna stručná historie dajaků ve vztahu k jejich identitě a pohřebním rituálům jakožto uvedení do socio-kulturního kontextu, ve kterém se Benuaqové nacházejí. V další části je předložen popis několikafázového pohřebního rituálu Benuaqů Idatn. Ve třetí části práce je aplikován Bergerův a Luckmannův přístup a je vysvětleno, jak je skrze rituál konstruována realita a identita participantů a zároveň jakým způsobem může rituál sloužit při konstruování a prezentování kolektivní identity.
Abstract v angličtině:
The subject of the dissertation thesis presented is the Dayak Benuaq and their funeral rituals in relation to their individual and collective identity. The aim of the thesis is to try to find an answer to the question „what role does a ritual play in creating, maintaining or changing objectivized reality and social relations and how can a ritual help in the case of group crisis inflicted by internal or external causes“. And the last question studied is the role of a ritual in defining and presenting collective identity of a social group. This work first focuses on brief history of the Dayak in relation to their ethnic identity and burial rituals serving as an introduction to the socio-cultural context of the Benuaq. Subsequently, a description of secondary burial rituals of the Benuaq Idatn is presented. The task of the third part of this thesis is to try to find out how a ritual serves as an element of construction of social reality and individual and collective identity using Berger´s and Luckmann´s approach as a tool.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Radmila Lorencová 3.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Radmila Lorencová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Radmila Lorencová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Giuseppe Maiello, Dr., Ph.D. 86 kB