text size

Psychologická intervence u matek nedonošených dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Psychologická intervence u matek nedonošených dětí
Titile (in english):
Psychological intervention for mothers of premature newborns
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Milada Matoušová, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Opponents:
PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
Thesis Id:
24928
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (P7701)
Study branch:
Social Psychology (XPSS)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
21/09/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Disertační práce je zaměřena na problematiku předčasného porodu a vlivu narození nedonošeného dítěte na psychický stav jeho rodičů. Zejména matky nedonošených novorozenců zpravidla prožívají předčasný porod velmi negativně, ale jedná se o složitou životní situaci, která klade zvýšené nároky na oba rodiče, resp. celou rodinu. Stupeň nezralosti a zdravotní stav nedonošeného dítěte zásadním způsobem ovlivňují a narušují kontakt a ranou interakci rodič-dítě, což má vliv na celý vývoj jejich vzájemného vztahu. S následky nedonošenosti se mohou rodiče i dítě vyrovnávat dlouhou dobu, protože nezralost dítěte při narození s sebou nese riziko zdravotních problémů po celý jeho život Lékařská péče o nedonošené novorozence je v České republice na vysoké úrovni a statistické ukazatele péče o tyto děti se drží v celosvětové špičce. V rámci komplexního přístupu k tělesnému a duševnímu zdraví jedince by bylo žádoucí doplnit vynikající lékařskou péči o předčasně narozené děti o psychologickou podporu a pomoc věnovanou jejich rodičům, a později, v případě potřeby, celé rodině. Klíčová slova: rizikové těhotenství, předčasný porod, prenatální vývoj, hranice viability, nedonošený novorozenec, raná interakce, kojení, péče o dítě
Abstract:
Abstract The disertation thesis focuses on the problem of premature delivery and the effect of a premature newborn on his parents' mental state and feelings. In particular, mothers of premature infants usually experience premature delivery in a very negative way. It is a difficult life situation, which increases demands on both parents, respectively on the whole family. The level of immaturity and medical condition of the premature child significantly affect and violate the natural contact and the early parent-child interaction, which in turn affects the development of their relationship. The consequences of the premature birth for parents and children may last very long, because the immaturity at birth carries a risk of health problems for the whole life. Medical care of premature newborns in the Czech Republic is at the high level and statistical indicators of this specialized care are at the top. In order to archive the best results, excelent medical care for premature infants must be completed by specialised psychological support and assistance given to the parents and whole families. Key words: risk pregnancy, premature delivery, prenatal development, limit of viability, premature newborn, early interaction, breastfeeding, child care
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Milada Matoušová, Ph.D. 2.07 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Milada Matoušová, Ph.D. 344 kB
Download Abstract in czech Mgr. Milada Matoušová, Ph.D. 115 kB
Download Abstract in english Mgr. Milada Matoušová, Ph.D. 8 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 45 kB
Download Opponent's review PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 126 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. 267 kB
Download Defence's report 82 kB