velikost textu

Psychologická intervence u matek nedonošených dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologická intervence u matek nedonošených dětí
Název v angličtině:
Psychological intervention for mothers of premature newborns
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milada Matoušová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
Id práce:
24928
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce je zaměřena na problematiku předčasného porodu a vlivu narození nedonošeného dítěte na psychický stav jeho rodičů. Zejména matky nedonošených novorozenců zpravidla prožívají předčasný porod velmi negativně, ale jedná se o složitou životní situaci, která klade zvýšené nároky na oba rodiče, resp. celou rodinu. Stupeň nezralosti a zdravotní stav nedonošeného dítěte zásadním způsobem ovlivňují a narušují kontakt a ranou interakci rodič-dítě, což má vliv na celý vývoj jejich vzájemného vztahu. S následky nedonošenosti se mohou rodiče i dítě vyrovnávat dlouhou dobu, protože nezralost dítěte při narození s sebou nese riziko zdravotních problémů po celý jeho život Lékařská péče o nedonošené novorozence je v České republice na vysoké úrovni a statistické ukazatele péče o tyto děti se drží v celosvětové špičce. V rámci komplexního přístupu k tělesnému a duševnímu zdraví jedince by bylo žádoucí doplnit vynikající lékařskou péči o předčasně narozené děti o psychologickou podporu a pomoc věnovanou jejich rodičům, a později, v případě potřeby, celé rodině. Klíčová slova: rizikové těhotenství, předčasný porod, prenatální vývoj, hranice viability, nedonošený novorozenec, raná interakce, kojení, péče o dítě
Abstract v angličtině:
Abstract The disertation thesis focuses on the problem of premature delivery and the effect of a premature newborn on his parents' mental state and feelings. In particular, mothers of premature infants usually experience premature delivery in a very negative way. It is a difficult life situation, which increases demands on both parents, respectively on the whole family. The level of immaturity and medical condition of the premature child significantly affect and violate the natural contact and the early parent-child interaction, which in turn affects the development of their relationship. The consequences of the premature birth for parents and children may last very long, because the immaturity at birth carries a risk of health problems for the whole life. Medical care of premature newborns in the Czech Republic is at the high level and statistical indicators of this specialized care are at the top. In order to archive the best results, excelent medical care for premature infants must be completed by specialised psychological support and assistance given to the parents and whole families. Key words: risk pregnancy, premature delivery, prenatal development, limit of viability, premature newborn, early interaction, breastfeeding, child care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milada Matoušová, Ph.D. 2.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Milada Matoušová, Ph.D. 344 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milada Matoušová, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milada Matoušová, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 82 kB