velikost textu

Dynamika slovní zásoby cizího původu v současné mongolštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamika slovní zásoby cizího původu v současné mongolštině
Název v angličtině:
The Dynamics of the Borrowed Vocabulary of Modern Mongolian
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Id práce:
24913
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl popsat přejímání cizích slov v současné mongolštině na materiálu současného mongolského jazyka a zároveň ukázat jednotlivé aspekty adaptace cizích slov jako dynamický a neustále se vyvíjející proces, v němž vedle zákonitostí pramenících z povahy především přejímajícího, ale také zdrojového jazyka, hraje významnou roli komplex mimojazykových faktorů. Výpůjčky, které byly do mongolštiny přejaty v období blízkých vztahů Mongolska s Ruskem, resp. Sovětským svazem, a v období následujícím po pádu komunistického režimu až po současnost, zkoumám po stránce fonetické, morfologické, sémantické, lexikální i pravopisné – to vše z pohledu diachronie i synchronie. Mým cílem je také zasadit přejímání a přítomnost výpůjček v mongolštině do širšího, historicko-společenského kontextu a přiblížit současný postoj Mongolů vůči výpůjčkám a některým jevům, které s přejímáním souvisejí.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the work is to describe, based on material of contemporary Mongolian language, the acceptance of foreign words into the contemporary Mongolian language and particular aspects of their adaptation as a dynamic and constantly developing process, in which, apart from regularities stemming from the nature of the predominantly recipient language, as well as the source language, the complex of non-linguistic factors plays an important role. The loanwords that were received into the Mongolian language during the period of close relations between Mongolia and Russia or the Soviet Union and in the period following the fall of the communist regime up to the present day are examined from the phonetic, morphological, semantic, lexical, and spelling points of views, all with respect to diachrony and synchrony. The aim is also to put the borrowing and presence of loanwords in the Mongolian language into a broader historic and social context and to characterise the current attitude of Mongolians to loanwords and to certain phenomena related to the loanwords.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D. 2.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB