velikost textu

Karel Sabina: epigon a tvůrce. Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání o Sabinově díle a jeho vztazích k dílům jiných autorů, zvláště K. H. Máchy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Karel Sabina: epigon a tvůrce. Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání o Sabinově díle a jeho vztazích k dílům jiných autorů, zvláště K. H. Máchy
Název v angličtině:
Karel Sabina as imitator and creative artist. Text kinship as a source of meaning and knowledge about Sabina's work and its relationship to the works of other authors, especially K.H.Mácha
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Charypar, Ph.D.
Školitel:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc.
Id práce:
24901
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Text má charakter monografie o beletristickém díle Karla Sabiny, která má být doplňkem a protivahou dosavadní sabinovské literatuře, zabývající se zejména Sabinovým "morálním profilem". Jde o sérii interpretací propojených jednotným metodickým přístupem. Tímje koncepce intertextuality, založená hlavně na teoriích Harolda Blooma a Mojmíra Otruby. Hlavní cíl aplikace této metody je neetický, tj. jde o získání nových informací o Sabinově díle (na základě jeho vztahů s díly jiných autorů) a s jejich pomocí o pokus redefinovat Sabinovo místo v české literatuře a literární historii. Text ukazuje Sabinu z nového pohledu jako všestranně talentovaného pisatele, účastnícího se zásadním způsobem na většině důležitých událostí formujících celkový kulturní vývoj jeho doby (od 2. pol. 30. let do počátku 70. let 19. století), a podává tak rovněž nový obraz českého romantismu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The text has the character of a monograph about the literary work of Karel Sabina, which should function as a supplement and a counterpart of the hitherto published "Sabinian" text s focusing mainly on K. Sabina' s "moral profile". It i s a series of interpretations interconnected by a consistent methodical approach- the conception of intertextuality, based especially on Harold Bloom's and Mojmír Otruba' s theories. The main goal ofthe application ofthis method is noetic, i.e. to gain new information about Sabina' s work (in relation to the works of other authors) and with the help ofthe information to attempt to redefine Sabina' s position in the Czech literature and literary history. The text shows Karel Sabina from a new perspective as an extraordinarily talented writer deeply involved in most of the important events forming the total cultural progress ofhis time (late 1830s to early 1870s), and gives thus also a new image about the Czech romanticism. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Charypar, Ph.D. 4.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Charypar, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Charypar, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 1.68 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. 4.41 MB