velikost textu

Elizabeth Bishop: Translation as Poetics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elizabeth Bishop: Translation as Poetics
Název v češtině:
Elizabeth Bishopová: Překlad jako poetika
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mariana Machová, Ph.D.
Školitel:
doc. Justin Quinn, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Prof. Bonnie Costello
Id práce:
24899
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglická a americká literatura (XANL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Resumé Disertační práce vychází z pojetí překladu jakožto estetického postoje, jenž se neomezuje na překládání z jednoho jazyka do druhého, nýbrž stojí v základu určitého typu původní tvorby. Pro tento typ estetického postoje, jenž sdílí některé základní rysy, postupy a hodnoty s překladem, práce zavádí označení „překladatelská poetika“. Tento typ poetiky je zkoumán v básnickém a překladatelském díle americké básnířky Elizabeth Bishopové (1911–1979). Zkoumání její celoživotní překladatelské práce tvoří východisko a kontext pro formulaci základních principů „překladatelské poetiky“ Elizabeth Bishopové a následně pak pro interpretaci jejích básnických textů. Po podrobné chronologické analýze všech jejích překladů (ze staré řečtiny, francouzštiny, portugalštiny a španělštiny) následuje nástin hlavních poetických principů, jež lze nalézt jak v jejích překladech, tak v původní tvorbě, a podrobný rozbor (close-reading) výběru z básní Bishopové, který zkoumá uplatnění těchto principů v konkrétních textech. Hlavní rysy „překladatelské poetiky“ Elizabeth Bishopové (zájem o setkávání a o prostor hranice; napětí mezi dominancí a submisí a mezi postavením vně a uvnitř; citlivost vůči pluralitě hlasů a perspektiv; důraz na dialog a interakci; neustálá pochybnost a váhavost daná vědomím nemožnosti dosáhnout dokonalosti; důraz na hledání, na proces, nikoli na výsledek) pramení z principu setkávání s druhým a otevřenosti vůči druhému, a lze je nalézt v různých rovinách jednotlivých textů, od roviny tematické a roviny prostoru, přes konkrétní motivy a obrazy, až po jazyk, rétoriku a formu. Zamýšlený přínos práce je trojí: za prvé představit komplexní pohled na Bishopové celoživotní překladatelské dílo, za druhé nabídnout nový pohled na poezii Elizabeth Bishopové jejím zasazením do kontextu překladu, a za třetí, na obecnější rovině, nastínit typ „překladatelské poetiky“.
Abstract v angličtině:
Summary The dissertation thesis is based on the concept of translation as an aesthetic stance not limited to translating from one language to another, but informing a certain type of original creation. In order to speak about this aesthetic stance which shares some of its features, methods and values with those often found in the work of a translator the term “translation poetics” is proposed. The American poet Elizabeth Bishop (1911–1979) is presented and examined as a representative of this poetic type. A study of her lifetime work as a translator creates a context and background for the formulation of the basic characteristics of Bishop’s “translation poetics”, and, consequently, for the reading of her poems. The detailed chronological examination of all her translations (from Ancient Greek, French, Portuguese and Spanish) is followed by an outline of the main poetic principles which lie both behind translation and the original creation, and these are exemplified by detailed close-readings of a selection of Bishop’s poems. The key features of Bishop’s “translation poetics” (the interest meetings and borders; tensions between domination and submission, and between the insider and the outsider position; sensitivity towards the plurality of voices and of perspectives; a stress on dialogue and interaction; constant doubt and tentativeness that springs from the knowledge that it is impossible to achieve perfection; the stress on search, on the process, not on the outcome) all stem from the principle of the encounter with the other and the openness towards the other, and can be found operating on various levels in individual poems, from the thematic level and the level of the space, through the particular motives and imagery, to the language, rhetoric, and form. The proposed contribution of the thesis is threefold: firstly, to present an overall view of Bishop’s life work as a translator; secondly, to suggest a new perspective of Bishop’s poetry by seeing it in terms of translation; and thirdly, on a more general level, to outline a type of poetics, “translation poetics”.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mariana Machová, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mariana Machová, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mariana Machová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Justin Quinn, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Bonnie Costello 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 83 kB