velikost textu

Výchova a vzdělávání české a moravské šlechty (1500-1620)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova a vzdělávání české a moravské šlechty (1500-1620)
Název v angličtině:
Education and upbringing of Bohemian and Moravian nobility (1500-1620)
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.
Id práce:
24896
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 10. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V úvodu své studie o rožmberských sirotcích na jindřichohradeckém a českokrumlovském zámku z roku 1989 vyslovil Jaroslav Pánek následující tezi: .. 0 výchově a vzdělávánífeudální aristokracie ... víme zatímjen velmi málo." 1 I když v polistopadovém období vývoje české historiografie výzkum řady aspektů dějin zejména vyšší šlechty v předbělohorské době (méně již v následujícím období) poměrně výrazně pokroči1,2 nelze říci, že by se stav bádání o výchově a vzdělávání české a moravské nobility výrazně posunul. 3 I proto bylo toto téma zvoleno v roce 2003 pro disertační projekt, jehož výsledky nyní předkládám. Důležitost tématu je vedle jeho merita dána i jeho úzkou souvislostí s některými jinými, z hlediska dějin českých zemí raného novověku přinejmenším na první pohled závažnějšími tématy. Jedním z nich byla dosavadním bádáním již poměrně dobře osvětlená klíčová role české a moravské šlechty v politickém, náboženském i kulturním životě českého pozdně jagellonského a předbělohorského státu.Odpověděl však moderní výzkum na všechny otázky, jež souvisejí s posouzením takové úlohy nobility? Nezdá se,že by tomu tak bylo. Přinejmenším jeden její aspekt totiž příliš nezohlednil. Domnívám se, že jím je právě problém výchovy a vzdělávání urozených. Vlastním cílem jakékoli výchovy a vzdělávání jedince v době jeho dětství a dospívání je vždy snaha formovat jej určitým způsobem. Ten je pokaždé do značné míry determinován dobovou kulturou a jejím vzdělanostním a výchovným kánonem. Vedle schopností osob, které výchovný a vzdělávací proces člověka zajišťují, přispívá k takovému formování jednotlivce skutečnost, že k recepci vzdělanostního, kulturního, náboženského i jiného obsahu vzdělávání, tak jak jej daná kultura definuje, dochází v době dětství a mládí, tedy v období, jež obecně antropologicky tvoří nejvíce formativní fázi ve vývoji člověka. Výsledek takového procesu pak záVisí též na individuálních schopnostech a vlastnostech vzdělávaných osob. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 53.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 1.95 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 1.03 MB