velikost textu

Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko (1925–1927) v kontextu poválečných realismů v Německu, Francii a Itálii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko (1925–1927) v kontextu poválečných realismů v Německu, Francii a Itálii
Název v angličtině:
The group Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko (1925–1927) in context of postwar realisms in Germany, France and Italy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Dagmar Mazancová
Školitel:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Oponenti:
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
Id práce:
24880
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce je podrobné zmapování tvorby Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko a její zasazení do kontextu poválečných realismů v Německu, Francii a Itálii. Práce stručně vymezuje jejich stylové varianty – neoklasicismus, primitivismus, metafyzickou malbu, novou věcnost a magický realismus a charakterizuje hlavní představitele v jednotlivých evropských ohniscích. Tvorba Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko, která je stěžejním tématem, je ukázána na základě rekonstrukce katalogů výstav, průzkumu teoretického pozadí založeného na nově objevených archiváliích a dokumentech, zhodnocení známých i nově nalezených recenzí z dobových novin a časopisů. K detailnímu průzkumu specifičnosti skupiny jsou její díla rozčleněna do ikonografických kapitol, v nichž jsou porovnávána s projevy evropských realistických tendencí. Speciální pozornost je věnována programovým proklamacím a míře, v níž se je podařilo naplnit.
Abstract v angličtině:
The goal of this work is to chart in detail the activities of the group Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko and to contextualize it with the postwar realisms in Germany, France and Italy. The thesis briefly defines the variety of realistic tendencies in the twenties - neoclassicism, primitivism, metaphysical painting, new objektivity, and magic realism and characterizes their principal representatives in the above mentioned countries. The production of the group, which is the pivotal theme, is introduced on the basis of reconstruction of the exhibition catalogues, exploration of theoretical background through newly found archival documents, estimation of both known and newly found reviews of temporary newspapers and magazines. For detailed examination of the group´s specificity are its works of art, divided into iconography chapters, compared with the examples of European realistic tendencies. A special consideration is devoted to the program proclamations and the scale in which the group succeeded in their implementation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Dagmar Mazancová 907 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Dagmar Mazancová 30.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Dagmar Mazancová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Dagmar Mazancová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 63 kB