velikost textu

Stará Boleslav - přemyslovský hrad v raném středověku. Svědectví archeologie (vybrané kapitoly z publikace Mediaevalia archaeologica 5)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stará Boleslav - přemyslovský hrad v raném středověku. Svědectví archeologie (vybrané kapitoly z publikace Mediaevalia archaeologica 5)
Název v angličtině:
Stará Boleslav (Central Bohemia) - Přemyslid stronghold in the early middle ages
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ivana Boháčová
Školitel:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
prof., dr. hab. Sławomir Moździoch
Id práce:
24874
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Stará Boleslav náleží k nejčastěji zmiňovaným místům v raně středověkých písemných pramenech. Vznikla patrně na sklonku 9. nebo na počátku 10. stol. Na východním okraji přemyslovské domény a jako místo náležící Přemyslovcům a později jako sídlo kapituly sehrála významnou roli především v počátečním období vývoje přemyslovského státu. V r. 1988 byl zahájen intenzívní archeologický záchranný výzkum, který v 80. a 90. letech provázel v maximální možné míře veškeré stavební aktivity spojené se zásahy do historických terénů (rekonstrukce veřejných ploch, komunikací a inženýrských sítí v historickém jádru i mimo něj, rekonstrukce komerčního centra aj.). Výzkum byl pojat jako systematický a byl zajišťován v rámci úzké a dlouhodobé spolupráce Archeologického ústavu AV ČR Praha (ARÚ) a Městského muzea v Čelákovicích (MMČ). Stará Boleslav v současnosti náleží mezi archeologicky nejvíce prozkoumané raně středověké lokality svého druhu v Čechách, a to přesto, že její části zkoumané v rámci záchranných aktivit jsou vzorkem pokrývajícím jen procentuálně nevelkou část plochy raně středověkého hradu. Vzhledem k rozsahu a k mocnosti dosud dochovaných archeologických situací je současně jednou z lokalit archeologicky nejvýznamnějších. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Boleslav is one of the most frequently mentioned Czech Early Medieval sites in the written records of the Middle Ages. The reason for this is an event that took place here, at the seat of a member of the ruling Přemyslid family, and which was a key moment in the formative period of the early Czech state – the murder of Prince Wenceslas by his brother Boleslav. Until the end od the 1980’s the reports of such written sources, which were concerned mainly with the person of Prince Wenceslas, were essentially the only source of information about the site, which – as a place belonging to the Přemyslids and later a capitular seat played an importatn role in the early period of the development of the Přemyslid state in particular, although in the late Middle Ages its importance declined. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ivana Boháčová 54.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ivana Boháčová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ivana Boháčová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 562 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 892 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof., dr. hab. Sławomir Moździoch 3.48 MB