velikost textu

Jazyk a etnicita na Balkáně a v Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazyk a etnicita na Balkáně a v Británii
Název v angličtině:
Language and etnicity in the Balkans and in Britain
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Blažek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
PhDr. Stanislav Brouček, CSc.
Id práce:
24873
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnicita, jazyk, etnické soužití, etnický konflikt, etnické hranice, Balkán, Británie
Klíčová slova v angličtině:
etnicity, language, etnic cohabitation, etnic conflict, etnic boundaries, the Balkans, Britain
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je přispět k popisu etnického vědomí v oblasti Balkánu a Velké Británie, a to pomocí studia etnické inkluzivity (překračování etnických hranic) a etnické exkluzivity (posilování výše zmíněných hranic). Autor vycházel z klasické definice národa od Benedicta Andersona (národ = myšlené společenství), a proto si za vlastní předmět svého studia zvolil jazyk (respektive jazyky zkoumaných oblastí), jakožto oblast, v níž se manifestuje myšlení. Ve třech kapitolách se věnoval nejprve strukturálnímu a lexikologickému aspektu jazyka, potom aspektu terminologickému (studium významu a etymologie etnonym) a nakonec aspektu textologickému (studium národních mýtů a jazyka, v němž jsou předávány z generace na generaci). Výše popsané bádání vedlo k jasnému závěru, že zatímco angličtina (v nespolední řadě díky své gramatické přímočarosti a lexikologickému bohatství) je mluvčími jiných mateřských jazyků v Británií vnímána jako výrazně inkluzivní (ať už jde o příslušníky autochtonních menšin či imigranty), na Balkáně jsou naopak jazyky pojímány jako výlučný majetek té či oné etnické skupiny, což vede dokonce i k řízenému vytváření umělých rozdílů mezi nimi. Britský přístup přitom očividně podněcuje kvalitnější interetnické soužití. Tyto závěry potvrzuje i studium etnonym (nejinkluzivnějším ze všech zkoumaných je přitom označení „Brit“ ve svém současném významu) a národních mýtů. Práce přesto odhaluje řadu slibných (současných či v minulosti existujících) inkluzivních elementů v jazykovém úzu balkánských národů, jakož i některé znepokojivé tendence směrem k etnické exkluzivitě v dnešní Velké Británii.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to contribute to the understanding of ethnic consciousness in the territories of the Balkans and of Great Britain by focusing on the tendencies towards ethnical inclusion (crossing of ethnical boundaries) and ethnical exclusion (strengthening of the above mentioned). Inspired by B. Anderson’s definition of nation (nation = imagined community), the author has chosen the languages of the investigated areas as the actual subject of his research. In three chapters he has studied first the structural and lexicological aspect of the language, then the terminological one (study of ethnonyms) and finally the textual one (study of national myths and the language used to their description). The conclusion of the research described above clearly shows, that whereas English is being perceived as a highly inclusive language (also due to its grammatical straightforwardness and lexicological richness) by speakers of other native languages in Britain (be it the autochthon minorities or migrants), in the Balkans, on the other hand, languages are being perceived as an exclusive propriety of the given ethnic group, which may even lead to artificial differences being introduced in them. The approach prevailing in Great Britain is clearly the one fostering better inter-ethnic cohabitation. These conclusions are also confirmed by the research on ethnonyms (“Briton” in its current meaning being by far the most inclusive one of all those included in this thesis) and also national myths. Nevertheless, the thesis has also discovered several inclusive elements in the use of language in the Balkan region, as well as certain disturbing tendencies towards ethnic exclusivity in today’s Great Britain.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Blažek, Ph.D. 643 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Blažek, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Blažek, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Stanislav Brouček, CSc. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 306 kB