velikost textu

Krajinomalba v Praze 1840 - 1890. Prezentace krajinomalby a její feflexe na výstavách Krasoumné jednoty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krajinomalba v Praze 1840 - 1890. Prezentace krajinomalby a její feflexe na výstavách Krasoumné jednoty
Název v angličtině:
The Landscape painting in Prague 1840 - 1890. Presentation and reflection of landscape painting on the Art Union exhibitions
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
Id práce:
24841
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krajinomalba, Krasoumná jednota, výstavy, 1840-1890
Klíčová slova v angličtině:
landscape painting, Art Union, exhibitions, 1840-1890
Abstrakt:
Krajinomalba v Praze 1840-1890 Prezentace krajinomalby a její reflexe na výstavách Krasoumné jednoty. The Landscape painting in Prague 1840-1890 Presentation and reflection of landscape painting on the Art Union exhibitions PhDr. Lucie Vlčková Školitel: Prof. PhDr. Roman Prahl ABSTRAKT: Předkládaná disertační práce shrnuje výsledky výzkumného projektu, jehož cílem byla dokumentace a zhodnocení prezentací krajinomalby na výročních výstavách Krasoumné jednoty v letech 1840 – 1890 a jejich dobové kritické reflexe. Krajinomalba v daném období postupně nabývala stále většího významu jako respektovaný obor malby a iniciátor proměn estetických kriterií, stala se velmi populární na umělecké scéně a získala dominantní postavení ve výstavních prezentacích i prodeji. Sledovaný časový úsek, započatý působením školy Maxe Haushofera a končící kontakty s impresionismem, je pro vývoj české krajinomalby zcela zásadní, mimo jiné proto, že se v jeho rozmezí utvářely a kodifikovaly způsoby zobrazení české krajiny a výběr příslušných krajinných schémat. Přestože byl vývoj krajinomalby druhé poloviny 19. století průběžně zkoumán a interpretován, nebyl dosud v českém kontextu hodnocen komplexně se zohledněním zahraničních vlivů a projevů mimo mainstream oboru. Nezbytná rekonstrukce reálného stavu krajinomalby, založená na souborném zpracování pramenných materiálů – v první řadě výstavních katalogů, vyústila v sestavení obsáhlého datového aparátu (přes 7 tisíc položek). Je jím soupis krajinomaleb, prezentovaných na výročních výstavách Krasoumné jednoty, tehdejších nejrozsáhlejších pravidelných přehlídkách převážně aktuální tvorby. Situace krajinomalby v Praze byla hodnocena v kontextu hlavních evropských krajinářských škol, které na domácí uměleckou scénu působily především prostřednictvím výročních výstav, a to na základě studia nákupní dokumentace a kritického písemnictví (zejména pak každoročních kritických referencí o příslušných výstavách). Podrobně byly zhodnoceny také zahraniční krajinářské školy a okruhy autorů, se kterými byla domácí produkce na výstavách nejčastěji konfrontována (Mnichov, Düsseldorf, Vídeň, Francie). Výsledky hodnocení datového aparátu a konfrontace závěrů s dobovým kritickým písemnictvím umožnily kriticky revidovat stereotypní hodnocení české krajinomalby a zachytit význam různých dílčích trendů v žádoucí komplexitě. Výsledky práce přispějí k objektivnímu zhodnocení významu české krajinomalby ve středoevropském kontextu, i role Prahy jako významného místa odbytu zahraniční krajinářské produkce.
Abstract v angličtině:
The Landscape painting in Prague 1840-1890: Presentation and reflection of landscape painting at the Art Union exhibitions. PhD thesis by PhDr. Lucie Vlčková Supervisor: Prof. PhDr. Roman Prahl ABSTRACT: The present thesis summarizes the results of the research project focused on the history of ladscape painting and its presentation at the annual exhibitions of the Art Union in Bohemia („Krasoumná jednota“) from 1840 to 1890, the period of a critical significance for evolution of the genre and establishing the aesthetical and ideological schemes characteristic for the Czech landscape painting of the 19th Century. The landscape painting was a respectufull and popular branch already from the beginning of the respective period, yet since then it grew into a leading source of aesthetic innovations and dominant component of the exhibitions and art trade. The 1840-1890 period begun with the establishing Max Hushofer´s landscape class at the Prague Academy of Arts and terminates with close contacts with impressionists. For local landscape painting it brought not only the dramatic rearrangements of aesthetical frameworks but also the subsequent establishment of the standard cliches and themes which further accompanied Czech landscape painting until present. Although the history of the Czech landscape painting of the second half of the 19th Century was many times reported and interpreted, as yet it was not analyzed as a complex phenomenon, including e.g. the effects of foreign influences, amount and specificities of the works beyond mainstream trends, effects of public preferences and critical reflexions. Hence, the detailed reexamination of the primary evidence (catalogues, critical scripture, etc.) was the first aim of the study. The detailed database of the landscape paintings exhibited from 1840 to 1890, which covers more than 7000 items, became analyzed with aid of several methodical approaches (statistical analyses of sources, themes, sale dynamics, in particular years, and in substages of the covered period). The trends revealed by these analyses were confronted with the history of Czech art scene, events in history of academic education and contemporary critical references on all these subjects. The corresponding information was retrieved also for the main foreign centers of the landscape painting which contributed the Prague exhibitions in an essential way (Munich, Düsseldorf,Vienna, Paris). The thesis assembled the reliable data (including the catalogue) which enabled a critical revision of traditional stereotypes in the historiography of the Czech landscape painting, and identification of real trends and shifts revealed then with a sufficient complexity. The thesis is expected to provide a reliable platform for further study of the art history of the respective period and of a role of Prague as an important art trade place for the works of foreign artists.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. 6.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 91 kB