text size

Bengálská svitková malba

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Bengálská svitková malba
Titile (in english):
Bengali scroll painting
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Klára Šimečková
Supervisor:
PhDr. Hana Knížková, CSc.
Opponents:
PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc.
PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc.
Thesis Id:
24806
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Study programm:
Historical Studies (P7105)
Study branch:
History and Culture of Asian and African Countries (XDAA)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
26/06/2008
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Disertační práce analyzuje svitkovou malbu bengálské komunity patujů. Tradiční a nové formy tohoto umění jsou definovány na základě výsledků rozsáhlého terénního výzkumu v Západním Bengálsku, dokumentace muzejních i soukromých sbírkových fondů a relevantních studií publikovaných k tomuto tématu. Bengálské svitkové obrazy představují svébytnou tradici v celku indické narativní malby. Narativní prvky jsou v indickém náboženském umění patrné od starověku. Práce nejprve sleduje dějiny svitkové malby v Indii, které jsou však obtížně rekonstruovatelné kvůli nedostatku pramenů, a to jak hmotných tak textových. Pak se práce soustředí na bengálské prostředí, kde svitkové obrazy začaly být sbírány a zkoumány teprve během dvacátých a třicátých let 20. století, kdy zde bylo autentické svitkové umění již citelně narušeno, neboť původní společenské a ekonomické vazby bengálského venkova se rozpadaly a svitkoví malíři přicházeli o publikum, které je živilo. Práce dokládá, že ačkoli umění patujů ve svém původním významu neoddělitelně slučovalo výtvarnou, slovesnou a dramatickou složku (obraz, doprovodnou píseň a performanci), tak během druhé poloviny 20. století obraz vystoupil z tohoto tradičního funkčního celku a stal se samostatným uměleckým artefaktem a umění patujů se tak transformovalo z principiálně performativního umění na primárně vizuální umění. Proměnu umění jako celku zřetelně odrážejí obrazy, jejich forma, výtvarný styl, technika a tematika. Vývoj svitkové malby je klasifikován pomocí obrazů z medinípurské oblasti, která je jedinou částí Západního Bengálska, kde je toto umění dosud živé. Komparace svitků z muzejních sbírek a současné tvorby medinípurských malířských rodů odhaluje specifický idiom malby a základní stylové linie malby. V rozboru medinípurských maleb jsou zdůrazněny prvky, jež spojují současnou tvorbu s minulostí a pojmenovány inovace, z nichž mnohé svědčí o úpadku řemesla a jiné dokládají tvůrčí sílu malířů.
Abstract:
The dissertation thesis analyzes the scroll paintings of the Bengali patua community. The definition of traditional and new forms of this art is based on the results of an extensive field research in West Bengal, documentation of museums and private collections, and relevant studies published on the subject. Bengali scroll paintings represent an indigenous tradition in the whole of the Indian narrative paintings. Narrative elements have been present in the Indian religious art since ancient times. The thesis first focuses on the history of the scroll painting in India, which is, however, hard to reconstruct due to the lack of material as well as text sources. Next the thesis concentrates on the Bengali region, where the scroll paintings have been collected and examined only since the twenties and the thirties of the 20th century. At this time, the authentic patua art of the region was already significantly impaired, because the original social and economic ties were breaking down, and the scroll painters were loosing the audience that had supported them. The work exemplifies that even though the patua art was, in its original meaning, inseparably combining visual, verbal and dramatic components (a painting, an accompanying song and a performance); during the second half of the twentieth century the painting emerged from this traditional functional unit to become an independent artistic artifact. This transformed the patua art from fundamentally performing art into primarily visual art. The transformation of the art as a whole is clearly reflected in the paintings, their form, artistic style, technique and themes. The development of this art is classified based on the paintings from the Medinipur region, the only part of West Bengal where this art is still alive.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Klára Šimečková 1.38 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Klára Šimečková 25.54 MB
Download Abstract in czech Mgr. Klára Šimečková 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Klára Šimečková 81 kB
Download Supervisor's review PhDr. Hana Knížková, CSc. 105 kB
Download Opponent's review PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc. 382 kB
Download Opponent's review PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc. 326 kB