velikost textu

Affix extraction: a case study on Hungarian Romani

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Affix extraction: a case study on Hungarian Romani
Název v češtině:
Extrakce afixů: případová studie k maďarské romštině
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
Oponenti:
PhDr. Petr Zima, CSc.
prof. Dieter W Halwachs
Id práce:
24776
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná lingvistika (XOBL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Disertace s titulem Extrakce afixů: případová studie k maďarské romštině zkoumá principy kontaktního mechanismu afixální extrakce, tj. přejímání afixů prostřednictvím lexikálních přejímek. Jde o případovou studii afixální extrakce v selické romštině, jedné varietě tohoto indoárijského jazyka silně ovlivněné maďarštinou. Po stručném vymezení fenoménu afixální extrakce a nástinu kontaktní situace je podrobněji popsáno několik jednotlivých případů romských extrahovaných afixů maďarského původu. V práci se rozlišuje několik rovin bilingvní morfologie a dvě vrstvy potenciálně omezujících faktorů. Na materiále selické romštiny je testován pojem tzv. gap filling ‚zaplňování mezer‘ jakožto potenciální prediktor afixální extrakce. Kontaktní situace selické romštiny vzhledem k maďarštině je charakterizována kategoriálně redundantním přejímáním morfologicky komplexních slovních tvarů a kategoriálně redundantní extrakcí afixů.
Abstract v angličtině:
The PhD thesis Affix Extraction: A Case Study on Hungarian Romani explores the principles and complexities of the contact-induced mechanism of affix extraction, i.e. of affix borrowing through the mediation of lexical borrowing. The thesis is a case study on affix extraction in Selice Romani, a variety of Romani (Indo-Aryan) that is strongly influenced by Hungarian (Finno-Ugric). After a brief delimitation of the phenomenon of affix extraction and an outline of the contact situation, the thesis describes in some detail several individual instances of extracted Hungarian-origin affixes in Selice Romani. It is claimed that several levels of bilingual morphology and two tiers of potentially constraining factors must be distinguished in order to describe the phenomenon of affix extraction in an adequate manner. The concept of ‘gap filling’ is tested as a potential predictor of affix extraction. It turns out that the contact situation of Selice Romani vis--vis Hungarian instantiates a stage of borrowing that is characterized by categorially redundant lexical borrowing of morphologically complex forms and affix extraction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 803 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Zima, CSc. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dieter W Halwachs 267 kB