velikost textu

Jablonecké sklářství v období druhé poloviny 19. století a počátku 20. století (s přihlédnutím k hospodářsko-sociálnímu a technologickému vývoji)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jablonecké sklářství v období druhé poloviny 19. století a počátku 20. století (s přihlédnutím k hospodářsko-sociálnímu a technologickému vývoji)
Název v angličtině:
Glassmaking in Jablonec during the second half of the 19th century and early 20th century (with regard to the social-economic and technological development)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Bareš, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Id práce:
24771
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Hospodářské a sociální dějiny / historie techniky (XHST)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Sklářství Je jedním z oborů, které významným způsobem poznamenaly charakter severních Čech i Jablonecka. Počátky sklářství na Jablonecku jsou spojeny s německou kolonizací pohraničních oblastí severních Čech lidmi z relativně přelidněných německých oblastí. Jejich kolonizační činnost se na Jablonecku projevila v několika směrech. Prvořadým cílem se stalo hospodářské využití přírodního bohatství horských a podhorských lokalit, které ve velké míře spočívalo v dostatku dřeva, které bylo možné zužitkovat v hutní výrobě kovů či skla. Sklářská výroba byla silně závislá na dostatku dřeva k vytápění pecí. Dostatek dřeva byl důležitým předpokladem i pro výrobu potaše, jež byla nutnou součástí sklářského kmene. Dalším faktorem sklářské kolonizace bylo osídlení periferních oblastí a jejich začlenění do sídelní struktury. Po vytěžení původního lesa na uvolněném prostoru vznikaly lidská sídliště, jež daly často vznik sídelní síti. Od konce 18. století lze pozorovat nárůst počtu obyvatel na Jablonecku, který pokračoval i v dalších obdobích, kdy byl ještě znásoben industrializačními činiteli a konjunkturou ve sklářské výrobě. Sklářství přispělo k osídlení Jablonecka rovněž vznikem sítě zušlechťovatelských dílen, z nichž nutné jmenovat množství sklářských brusíren a v neposlední řadě i mačkáren skla. Právě dostatek vodní energie horských toků a možnost jejich využití po relativně dlouhé období roku poskytly vhodné podmínky pro rozvoj brusíren skleněných výrobků, v nichž se zušlechťovalo sklo. Ve velkém počtu budovány byly v údolí řek Kamenice, Nisy a Desné a okolních přítocích. Krajina Jablonecka tak postupně nabývala dnešního charakteru, kdy větší sídla ležící v údolích řek vytvářejí poměrně souvislý pás center, rozvětvený do menších obcí, což Je navíc doplněno množstvím drobnějších staveb rozptýlených v kopcovité krajině.
Abstract v angličtině:
Glass work is one of such branches, which affected the regional development and general character of not only Jablonec region, but also the whole N othern Czechia. The very inception of glass work in this region is strongly connected with German collonisation. People,who came to this Czech border area, were originally from relatively crowded German regions. Such suitable natural conditions as e. g. deep forests, mountain rivers, it all made glass work possible. On this base, metallurgy followed by glass workshops, especially centred on abrasive technologies. In Nothern Czechia, there are vety exhausting climate conditions; the soil bonity is very poor as well. These facts influenced the economic structure and activities of its inhabitants. All mentioned factors made people not only to work in glass industry, but also in textile workshops. It means, they worked in the two most important economic branches of N othern Czechia. Prom the turn of the 18th and 19th century, key changes in glass work came into being in that time in Jizerské hory region. This period was characterised by the system of distributed manufacture, based on protoindustrialisation. A wide range of goods started to be produced here. It has an umbrella term "Jablonec goods", involving many sorts of fine and utilitarian products made mostly from glass. Typical ones were: stone imitations, artifial pearls, parts of lights, buttons, pins or circles. Jablonec glass production had several important differences from o thet glass industry production. It can be characterised as a deeply integrated system of metallurgy, which provided rare material for glass works, and a wide net of house producers. The last group, house producers were divided into several groups according to final trimings of each goods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Bareš, Ph.D. 33.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Bareš, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Bareš, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 93 kB