velikost textu

Česká operní režie v šedesátých letech 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká operní režie v šedesátých letech 20. století
Název v angličtině:
Czech opera arrangements in the sixties of the 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Josef Herman, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Id práce:
24756
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Divadelní věda (XDV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve snaze vystihnout základní rysy českého operního divadla šedesátých let 20. století se zaměřuji na režisérské osobnosti, které určovaly jeho podobu ve dvou hlavních divadelních centrech tehdejšího Československa - v Praze a v Brně. Sledují jejich tvorbu v kontextu domácí tradice, a to nejprve v obecnější rovině: kterak se vymezují vůči estetické doktríně let padesátých, vracejí se k impulsům meziválečné avantgardy a zároveň navazují na tradici pujmanovskou (hilarovskou). Představuji tedy základní náhled jednotlivých režisérů na pozici a poslání režiséra v operním divadle (jak ho sami prezentovali ve svých úvahách a jak ho odrážejí jejich inscenace). V dalších kapitolách pak podrobněji charakterizuji (převážně na základě domácích inscenací z let šedesátých) režijní rukopis klíčových režisérských osobností- s vědomím, že krystalizoval ve spolupráci se scénografy, herci, dirigenty. Navazuji tak na svou diplomovou práci, v níž jsem monograficky představila operního režiséra Ladislava Štrose: jeho režijní rukopis, jevištní poetiku. A usiluji tak dále přispět k poznání českého poválečného operního divadla, jehož odborná reflexe je zatím značně kusá. Větší pozornosti se opakovaně dostalo pouze Velké opeře 5. května (tedy období 1945-1948), na kterou se z hlediska operní režie na konci devadesátých let důkladněji podívala Tereza Marková v diplomové práci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D. 21.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 662 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 141 kB