velikost textu

Role důvěry v demokratickém systému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role důvěry v demokratickém systému
Název v angličtině:
Role of trust in a democratic system
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Oponenti:
Radim Marada
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
24747
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Potřeba porozumět probíhajícím demokratizačním procesům vedla ve společenských vědách k znovuotevření témat legitimity demokratického režimu, utváření politické kultury a s tím v neposledku i k otázce role důvěry v těchto procesech, kterou se zabývá tato práce. V teoretické části je nejprve představen vývoj konceptu důvěry, její možné definice a kategorizace, jakož i s důvěrou provázaný koncept sociálního kapitálu. Vyloženo je blíže zejména paradigma tzv. kolektivního sociálního kapitálu (Putnam, Halpern, Fukuyama), které se zabývá vztahem důvěry a demokracie. Druhá část práce mapuje teorie zabývající se vztahem důvěry a demokracie, přičemž se věnuje zejména střetu argumentů kulturalistů a institucionalistů. Pro uvažování o roli důvěry v demokratickém systému definujeme tři základní kanály jejich vztahu: legitimitu, sociální důvěru a důvěru v instituce. Legitimitu, tedy jakousi systémovou důvěru v oprávněnost režimu, považujeme za základní podmínku existence demokratického systému. Na základě teorií vedeme diskuzi do jaké míry, a zda vůbec, je legitimita ovlivněna sociální důvěrou a důvěrou v instituce. Zaměřujeme se zejména na pozici kulturalistů, podle nichž jak institucionální, tak sociální důvěra zvyšuje podporu legitimity režimu. Kulturní proud dále tvrdí, že sociální důvěra je významně spojena s občanskou participací, případně, že z ní přímo pramení. (...)
Abstract v angličtině:
The need to understand the ongoing process of democratization has led to the revival of interest in the topics such as legitimacy of the democratic regimes, the creation of political culture and inevitably also in the question of the role of trust in these processes. These topics will be closely examined in this work. In the first - theoretical - section we introduce the evolution of the concept of trust, its various definitions and categorization. The concept of social capital, which is often linked to the to pic of trust, will be also addressed in this chapter. A special attention will be paid to the paradigm of so-called collective social capital (Putnam, Halpem, Fukuyama), which focuses on the relationship oftrust and democracy. The second part of the thesis maps theoretical work on trust and democracy, paying special attention to the arguments of culturalists and institucionalists. When we talk of the role that trust plays in a given democratic system, we use three basic channels of their relationship: legitimacy, social trust and trust in institutions. Legitimacy in a given govemment and its institutions - a form of systemic trust - is considered to be the key founding block of the democratic system. Based on divergent theories we continue the debate to what extent, and if at all, is legitimacy influenced by social trust and trust in institutions. We focus our attention especially on the stance of the culturalists who claim that institutional as well social trust both posíti vely affect the legitimacy of a given regime. This school of thought further believes that social trust is strongly linked to civic participation and is even derived from it. (...)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. 4.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 557 kB
Stáhnout Posudek oponenta Radim Marada 3.75 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 1.28 MB