velikost textu

Zvířata v zrcadlech Evropy a Indie. Proměny lidsko - zvířecích vazeb v průběhu 19. a 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvířata v zrcadlech Evropy a Indie. Proměny lidsko - zvířecích vazeb v průběhu 19. a 20. století
Název v angličtině:
Animals in the looking glasses of Europe and India. The changing bonds between humans and animals in the course of the 19th and 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Nováková
Školitel:
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Oponenti:
Dagmar Marková, Dr., CSc.
RNDr. Václav Cílek, CSc.
Id práce:
24729
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná práce se zabývá proměnou, jíž prošly lidsko – zvířecí vztahy v průběhu 19. a 20. století. Zkoumá, jaké psychologické a sociologické motivy jsou hybateli lidských aliancí k mimo – lidským živým bytostem. Metody užité k dekonstrukci „mýtů“ vytvořených moderní a postmoderní euroamerickou společností k fenoménům jako zoologické zahradnictví, lov, a bezprecedentně rozšířené držení domácích živočichů v roli tzv. domácích mazlíčků, se pohybují v intencích oboru, vzniklého koncem 70. let v anglosaském světě, tzv. antropozoologie. Práce je členěna do dvou částí, přičemž každá z nich obsahuje čtyři kapitoly. První část - Člověk a zvíře v euroamerickém kulturním prostoru – popisuje turbulentní posuny, jimiž vnímání zvířat prošlo v době osvícenství, a to, jak je dále transformovaly děje spojené s průmyslovou revolucí – např. urbanizace. Zatímco před průmyslovou revolucí byli živočichové, zčásti také proto, že znalosti o nich a o způsobu jejich života byly poměrně vágní a zkreslené, bytostmi značně autonomními (kvintesencí toho byl fakt, že požívali statusu právní subjektivity), v druhé polovině osmnáctého století se vše změnilo. Od této chvíle byla zvířata vtahována do mnohem užších vazeb s člověkem, což vedlo na jedné straně k jejich obšírnému zkoumání, k nebývalému rozmachu různých odvětví zoologie, dále k jejich mnohem rafinovanějšímu „zneužívání“, a na druhé straně k velice komplexní ochraně. Poslední dva zmíněné procesy progradovaly přibližně do sedmdesátých let dvacátého století, až do tzv. „zelené revoluce“, jež vnímání živočichů a lidského nakládání s nimi opět podstatným způsobem proměnila. V práci sledujeme tyto změny se zvláštním důrazem na období kolonialismu a na roli exotických živočichů coby triumfálních symbolů koloniální dominance. Většina kasuistik je převzata z prostoru Velké Británie, jež byla mocností, kde se stěžejní děje ovlivňující paradigmata vnímání živočichů a nakládání s nimi v té době rekrutovaly. ...
Abstract v angličtině:
This paper deals with various aspects of human- animal relationship: biological, psychological and sociological; but also with the fact how deep and thorough impact can political events have on the paradigma pointed towards animals. Here, these are depicted on significant fields of human - animal interactions of modern times, for example zoological gardens, petkeeping, changing ways of hunting, and also within some more obscure phenomena, such as animal abuse in laboratory research and in „meat plants“. I also try to trace the roots of the approach that people of modern time Europe perform towards animals, and I do the same for India. The writing is divided into two parts, each one containing four chapters. The part No. I. – The man and the animal in Euro-American cultural context - describes the turbulent changes the human – animal relationship underwent during the era of Enlightenment, and tries to explain why it was so. Animals have enjoyed a widespread interest since times immemorial, but have hardly ever been perceived from the tabula rasa point of view. On the contrary, they have often been seen through the prisma of human sociology, serving as the immense field of manifold human projections. As such, they have figured in copious kinds of modern „myths“, being it myths of ritual or otherwise „fictive“ cleanliness, or being it more elaborate kind of projections like animals serving as triumphant symbols of colonial dominance. Before the industrial revolution, the nature as a whole and animals as its representations were entities worth of respect and time to time even granaries of fear to people, which secondarily lead to some kind of „autonomy“ for these non-human beings. This perspective changed dramatically after the industrial revolution. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Nováková 3.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Nováková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Nováková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dagmar Marková, Dr., CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Cílek, CSc. 39 kB