velikost textu

Osady kultury s lineární keramikou ve východních Čechách a otázky formování archeologického materiálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osady kultury s lineární keramikou ve východních Čechách a otázky formování archeologického materiálu
Název v angličtině:
Linear pottery culture villages in Eastem Bohemia and problems of the archaeological material formation processes
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Školitel:
prof.PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Id práce:
24712
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cíl práce vychází z teze, že podstatou tvarové variability artefaktů kultury s lineární keramikou (dále jen LBK) je vliv dvou druhů procesů, které na objekty hmotné kultury působí nezávisle na sobě a přitom se vzájemně doplňují. První skupina činitelů se týká úmyslného vytváření artefaktu ze suroviny a pozměňování jeho tvaru člověkem - výrobcem. Lze předpokládat, že v tomto ohledu je výsledný tvar artefaktu ovlivněn několika druhy činitelů: použitou surovinou a technologií, je přizpůsoben své primární (techno )funkci a je společenským komunikačním médiem. Druhá skupina transformací měnících tvar artefaktu, je spojena s balíčkem procesů označovaných jako formování archeologického materiálu. Ty působí od počátku užívání předmětu a pokračují i po jeho skartaci, kdy se - ať v rovině kulturních nebo přírodních transformací - podílejí na výsledné podobě archeologického nálezu. Interpretace archeologických nálezů - tedy otázek, jež se archeologie snaží jejich prostřednictvím zodpovědět - není teoreticky ujednoceným procesem. Souvisí to zřejmě i s otázkou, do jaké skupiny vědních disciplín archeologie patří. V dotazníku, který byl předložen studentům kurzu "Úvod do etnoarcheologie" Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v zimním semestru 2004 a letním semestru 2006, se respondenti vyjadřovali k otázce, do jaké skupiny vědních oborů by zařadili archeologii. Nejvíce studentů (62,5 %) považovalo archeologii za součást věd o člověku, kam patří také antropologie, sociologie a etnologie. 25 % studentů se rozhodlo archeologii zařadit k pomocným historickým disciplínám. Nejméně dotazovaných (12,5 %) se přiklonilo k chápání archeologie jako součásti historických disciplín. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of the work is to attempt a new approach towards the inner organization of the Neolithic settlements and their mutual relations. The main object of analysis is the LBK culture pottery, which is studied not only in terms of its chronological attributes, but attention is also paid to its characteristics that can possibly reflect the behavioral patterns of the society. Three working goals have been defined: The first one focuses on the standard chronological settlement analysis; the second pursues the stylistic analysis of the LBK pottery decoration with the intention of identifying the variability within the settlement; and the third one is dedicated to observation of formation processes of the archaeological material both at the human behavior level of refuse treatment and the post-deposition natural processes level. Together with the evolution of the archaeological theory the concept of the archaeological findings - artifacts and ecofacts - information capacities has changed. Chronological level of artifact features and consequent creation of typological and chronological charts were stressed within the cultural history theory. The following functional - processual theory period connoted a closer relationship of Archaeology with Natural ,,; History Sciences and an optimistic view of the settlement and subsistence strategies recognition. Contemporary archaeological theory brings forward the problem of the cohesion between material remains and the social sphere (role of symbols), and research of the socalled "black box" of the formative processes - processes that conduced to morphological and quantitative changes of the original objects of living culture and turned them into archaeological finds - gains ground. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Květina, Ph.D. 3.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Květina, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Květina, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof.PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 1.68 MB