velikost textu

Sémantika prostoru ve slovinské meziválečné poezii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sémantika prostoru ve slovinské meziválečné poezii
Název v angličtině:
The semantics of the space in Slovenian poetry in 1918-1941
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Aleš Kozár
Školitel:
doc. PhDr. Alenka Doležalová, Ph.D., CSc.
Oponenti:
PhDr. Marie Langerová, CSc.
PhDr. Milada Černá, CSc.
Id práce:
24711
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato studie se zabývá obdobím expresionismu ve slovinské literatuře. Toto období bylo literárními historiky nahlíženo různými zůsoby, navíc výzkum tohoto období byl ovlivněn ideologickými tlaky, zejména u autorů katolického světonázoru, ale také u různých avantgardních směrů. Metodologické přístupy k interpretaci tohoto období byly často také matoucí, neboť se zde projevoval nedostatek odstupu od předmětu zkoumání a docházelo také k vágnímu mísení terminologie. Řada studií pak obsahuje nejrůznější míru dezinterpretací textů. Ta se objevuje bohužel také v nejsoučasnějších studiích, zabývajících se tímto obdobím (Franc Zadravec: Slovenska književnost II.) V této studii se pokouším o interpretaci autorů a konkrétních textů tohoto období, ale zabývám se také literárně-historickými výklady těchto autorů. Chci tak upozornit na některé stereotypy v jejich čtení a hodnocení. Zdá se, že dodnes nejsou někteří autoři objektivně reinterpretováni pomocí nejsoučasnějších literárně-vědných metod, a tím je také obraz celého období do značné míry nekompletní. Slovinská literatura např. nemá kritické vědecké edice některých klíčových autorů tohoto období např. Anton Podbevšek), a také proto je interpretace tohoto období značně ztížená. ...
Abstract v angličtině:
This study focuses on Slovene literature of the period of expressionism. This period has been frequently discussed in different ways. And even more, the inquiry into this field has been also touched with ideological pressures, especially the authors preferring catholic point of view or, even though, different avant-garde movements. Theoretical approaches were often confusing as well, because of the lack of distance to the matter of study or due to mixing the terminology. Thus, many of current studies show certain kind of misuse of differences of the interpretations of the texts. Even the most up-to-date books, that examine this period of Slovene literature, do not eliminate this problem (Franc Zadravec: Slovenska književnost II.). In this study I’m comparing both the texts and authors of its time and on the other hand historical approaches to the classification of these writers. In this way I want to prove certain stereotypes in reading and classifying them. It seems that until today new theoretical approaches do not cope with the complete change of thinking this period. Slovene literature does not even have new critical issues of some of its most representative figures (e.g. Anton Podbevšek) and that is why the rethinking of it is quite complicated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Kozár 4.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Aleš Kozár 2.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Kozár 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Kozár 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Alenka Doležalová, Ph.D., CSc. 512 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Langerová, CSc. 2.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milada Černá, CSc. 2.16 MB