velikost textu

Kritický pohled na činnost nevládních organizací v rámci regionálního rozvoje. Příspěvek k problematice kulturní změny a procesům akulturace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kritický pohled na činnost nevládních organizací v rámci regionálního rozvoje. Příspěvek k problematice kulturní změny a procesům akulturace
Název v angličtině:
Critical look at NGOs practices in the regional development. A contribution to the problems of culture change and processes of aculturation
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Tomáš Kobes, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Jitka Kotalová, Ph.D.
Id práce:
24703
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Činnost NNO v kontextu regionálního rozvoje a řešení romské problematiky je po roce 1999 jedním z témat regionálního rozvoje na Slovensku. Angažování slovenských NNO v romské problematice nebylo nikterak samozřejmé. Nárůst účasti NNO v rámci regionálního rozvoje vyrůstá na předpokladu rámcového strategického dokumentu slovenské vlády, který explicitně romskou problematiku uvádí do souvislosti s regionálním rozvojem, činností NNO a vzrůstající participací zejména zahraničních donorů v této oblasti. Činnost těchto NNO v regionálním rozvoji není vnímána v klasických intencích nositelů demokratických principů, které se podílejí na demokratizaci slovenské společnosti. NNO jsou chápány jako iniciátor procesů sociální změny kontextuálně sepjaté s oblastí regionálního rozvoje. Z teoretického hlediska klasická konceptualizace změny je pro reflexi procesů, spojených s oblastí regionálního rozvoje a činnosti NNO, nedostačující. V těchto konceptech jsou kritizovány především evolucionizující schéma, idealistický a materialistický determinismus, které ve svém důsledku klasifikují společnosti a kulturní diverzitu v základních dichotomiích tradiční vs. moderní, zaostalý vs. pokročilý, vnucující veřejnosti představu o odlišných dynamikách existujících systémů, které jedny odsuzují k životu v moderně, druhé k životu ve své přirozenosti nebo k životu spoutaného předsudky a tradicemi. ...
Abstract v angličtině:
The activity of NGOs issue is one of the major topic of Slovakian regional development and Romany issue. Participation of Slovakian NGOs was not a matter of course in the issue of regional development. The growing NGOs participation is based upon assumption of the Strategy of Slovakian government explicitly introducing Romany Issue to the context of regional development, NGO and foreign funds. Within the issue of regional development NGOs activities are not understood as a factor of democratization, but they are conceptualized as an initiator of social and cultural change. In the theoretical view classical conceptualization of change is not sufficient. The major theoretical frameworks that are criticised within these concepts are evolutional patterns, idealistic and materialistic determinism. They classify societies and cultural diversity in the dichotomies of traditional vs. modern, underdeveloped vs. developed. The basic mistake of these dichotomies is the idea about different dynamics of constituted social systems, where someone has to live in modernity and another one has to live in his naturalness or in tradition and superstitions. On the other hand the formal standpoint is too abstract without the reflection of social context. Nominated conceptual solution tries to get over these theoretical weaknesses by discursive theory. The discursive theory has capacity to explain dynamic of social systems by disputation about naturalized convections existing in the background of social conflict in the specific discursive formation. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Tomáš Kobes, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Tomáš Kobes, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Tomáš Kobes, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jitka Kotalová, Ph.D. 654 kB