velikost textu

Heraldická a prosopografická analýza dvou erbovníků z rodového archivu Vratislavů z Mitrovic. Edice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Heraldická a prosopografická analýza dvou erbovníků z rodového archivu Vratislavů z Mitrovic. Edice
Název v angličtině:
Heraldic and prosopographical analysis of two armorials from the family archives of Vratislavs from Mitrovice. With edition
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Hrdinová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Id práce:
24701
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pomocné vědy historické (XPVH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce je vědecké zpracování dvou heraldických rukopisů z rodového archivu Vratislavů z Mitrovic, který se nachází v obci Dírná na Soběslavsku. Podle této lokality nesou rukopisy v odborné literatuře název Dírenské erbovníky. Protože od svého vzniku byly dislokované daleko od center bádání, věděla o jejich existenci pouze úzká skupina badatelů a nebyly nikdy prozkoumány z hlediska autorství, datace nebo analýzy obsahu. Jedná se o dva papírové rukopisy inv. č. 56 sign. I B 9 a 58 sign. I B 10. Obsahují 984 a 1358 vyobrazených erbů, pod nimiž je vypsáno jméno rodu. Na základě kodikologického rozboru se podařilo určit autory obou erbovníků, jimiž jsou Kryštof Vilém Harant z Polžic a Bezdružic (1617-1690) a Václav Ignác Vratislav z Mitrovic (1645-1728), i dobu jejich vzniku v 70.-80. letech 17. století. Pro další postup prací se osvědčilo použití elektronické databáze, která umožnila efektivní práci s velkým množstvím dat. Analýza obsahu erbovníků ukázala, že obsahují erby 961 rodů, které jsou ze dvou třetin české, zbylou část tvoří přibližně ve stejném poměru rody původem moravské, slezské a rody přistěhovalé do českých zemí z ciziny. Z více než dvou třetin se jedná o rody nobilitované před rokem 1500. Znaky vymřelých rodů tvoří 36%, rodů žijících v době vzniku erbovníků je zastoupeno o něco více (41%). U zbylých rodů nebylo možné tato data dohledat. Základem erbovníku (66%) jsou erby rodů z nižšího šlechtického stavu. Erby změněné při povýšení rodů do vyššího šlechtického stavu jsou vyobrazené pouze v 21 případech. Protože v erbovnících je uvedeno pouze minimum dalších informací, bylo nutné zrekonstruovat pramennou základnu, ze které mohli autoři při sestavování erbovníků vycházet. V případě českých rodů autoři čerpali zejména z rukopisných heraldických památek, monumentálních a sepulchrálních památek, méně z pramenů diplomatických, u moravských a slezských rodů spíše z tištěné literatury.
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on scientifical elaboration of two heraldical manuscripts from the Vratislavs from Mirtrovice family archives in the village Dírná (Soběslav region). According to the village name, the manuscrips are known as the Armorials from Dírná in the profesional literature. They were laid aside a little bit because their existence was known only to a relatively narrow circle of specialists as they were kept far away from the research centres. Both books had never been observed in ligt of authorship, datation or analysis of their content. We are speaking about two paper manuscripts, inventary No. 56, sign. I B 9 and No. 58 sign. I B 10. They comprise 984 and 1358 painted coats–of–arms including name of the family beneath each picture. The codicological analysis enabled to identify authors of both armorials, i. e. Kryštof Vilém Harant from Polžice and Bezdružice (1617–1690) and Václav Ignác Vratislav from Mitrovice (1645–1728) and the epoque of their creation in the 1670’s and 1680’s. Further research proved the necessity of creating an electronical databases that enabled to work effectively with immense volume of data. Analysis of the content of armorials showed that they contain 961 family coats–of–arms. Those represent from the two thirds Czech noble families, the rest is aproximately in the same proportion of the noble families from Moravia, Silesia and other foreign families that immigrated to the Czech lands. From more than two thirds these are families nobilitated before 1500 A. D. 36% of the content are extincted lineages, 41% of contemporary living lineages, the rest was not possible to find out. 66% of the armorial represent the coat of arms of gentry. Only in 21 cases it is possible to observe a qualitative change of an coat of arm when a gentry family was ennobled. These armorials do not contain lot of further information. It was then necessary to reconstruct the resource basis of their authors. They drew mainly from the heraldic manuscripts, monumental and sepulchral memorials and less from the diplomatic resources (and in referenco the Moravian and Silesian nobility, also from printed literature).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Hrdinová, Ph.D. 3.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Hrdinová, Ph.D. 277.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Hrdinová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Hrdinová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 491 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 66 kB