velikost textu

Informační systémy v medicíně se zaměřením na vědecké informace v klinické praxi a biomedicínském výzkumu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační systémy v medicíně se zaměřením na vědecké informace v klinické praxi a biomedicínském výzkumu
Název v angličtině:
Information systems in medicine with a focus on scientific information in clinical practice and biomedical research
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Vendula Papíková
Školitel:
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Oponenti:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Špála, CSc.
Id práce:
24649
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá informačními systémy v medicíně se zaměřením na vědecké informace. Témata jsou pojata z pohledu uživatele, ať už vědce nebo lékaře v klinické praxi. Pozornost je proto věnována informačním zdrojům, vyhledávacím nástrojům, možnostem komunikace a sdílení vědeckých informací a současným způsobům analyticko-syntetického zpracování publikované medicínské literatury, a to jak na úrovni informačních služeb s přidanou hodnotou, tak na úrovni automatického zpracování textu. – Uvedená témata jsou rozdělena do 6 samostatných kapitol. Kapitola 1. je úvodem do zpracované problematiky. Podává stručnou rekapitulaci koloběhu informačních procesů a upozorňuje na nové prvky v informačním cyklu, jež jsou podrobněji zpracovány v dalším textu. V kapitole 2., věnované medicínským informačním zdrojům, je uveden jednak přehled tradičních biomedicínských databází a jejich bibliometrická analýza, jednak příklady nových informačních zdrojů. V kapitole 3. jsou rozebrány současné možnosti vyhledávání medicínských informací včetně ilustrativních příkladů. Jsou popsány významné medicínské internetové vyhledávače a dále nové možnosti prohledávání databáze MEDLINE prostřednictvím veřejného webového rozhraní PubMed. Kapitola 4. podává přehled aktuálních možností komunikace a sdílení informací se zřetelem na biomedicínskou problematiku. Je uvedena charakteristika Webu 2.0 spolu s příklady aplikací relevantních pro medicínu. Kapitola 5. je věnována informacím pro podporu klinického rozhodování. Zahrnuje kromě výkladu základních pojmů a souvislostí také přehled informačních zdrojů a specifické strategie vyhledávání informací pro klinickou praxi. Závěrečná kapitola rekapituluje současnou situaci v oblasti vědeckých medicínských informací a ukazuje na hlavní trendy v dalším vývoji informačních zdrojů a služeb. Přínosem práce je nově předložená komplexní klasifikace biomedicínských informačních zdrojů doplněná názornými příklady.
Abstract v angličtině:
The dissertation deals with information systems in medicine with a focus on scientific information. Topics are treated from the perspective of a user, whether a scientist or a doctor in the clinical practice. Attention is therefore devoted to information sources, search tools, the ability to communicate and share scientific information, and current methods of analytical and synthetic processing of published medical literature, both at the level of value-added information services and at the level of automatic text processing. -- The topics mentioned above are divided into separate chapters. A large portion of the text devoted to new information sources is added to an overview of traditional biomedical databases. Further, current trends in biomedical information searching are described. Next, current possibilities of communication and sharing of scientific knowledge via the Internet and applications and services of Web 2.0 ar listed. Particular attention is paid to scientific information for clinical desicion-making support. -- The dissertation newly presents a comprehensive classification of biomedical information resources supplemented by illustrative examples. Further, five case tasks are described. Three of them demonstrate the claims made in the text. The other two test non-traditional retrieval approaches. In addition, a vertical search engine for clinical guidelines and a prototype of a new information resource based on the principles of EBM (evidence-based medicine) and Web 2.0 are described.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Vendula Papíková 7.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Vendula Papíková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Vendula Papíková 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Souček, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Milan Špála, CSc. 99 kB