velikost textu

Femme Fatale české avantgardy? Marie Majerová z pohledu genderu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Femme Fatale české avantgardy? Marie Majerová z pohledu genderu
Název v angličtině:
Femme fatale of the Czech avant-garde? Marie Majerová from a gender point of view
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Dana Musilová
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Id práce:
24644
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dizertace se zabývá pracemi a životem české spisovatelky Marie Majerové z genderového hlediska. Majerová byla v období po druhé světové válce dobře známou komunistickou autorkou. Není však příliš známá jako feministka a ženská aktivistka. Práce zkoumá ambivalenci její pozice z různých úhlů. Soustředí se především na vztah odporujících si rolí Majerové komunistky a feministky, "fernrne fatale" a "femme nouvelle" a na její poměr k ženským otázkám. Na jednu stranu Majerová chtěla prosazovat člověka nezávislého na pohlaví nebo genderu, na druhou stranu doslova bojovala za ženská práva a možnost ženy vyjádřit se literárně podle sebe. Majerová je příkladem moderní ženy v měnícím se světě první poloviny dvacátého století. Zároveň je však individuálním zjevem se specifickým přístupem k literatuře, politice i životu, který je založen na vůli po zrněně a možnosti ovlivňovat. Dizertační práce se zaměřuje na fikci, žurnalistiku i korespondenci Marie Majerové a obrazy, které jejich prostřednictvím o ženě, ale také o sobě jako ženě vytváří. Práce se soustředí také na to, jakým způsobem vnímali Majerovou osobu, autorku a její tvorbu její současníci v kritikách, recenzích kulturních polemikách. Z genderového pohledu je Majerová přemětem zájmu jako osoba, agitátorka, politička a aktivistka, feministka, matka, spisovatelka, experimentátorka, intuitivní "literární historička a kritička" a také čtenářka. Tato práce sleduje, jak se její rozličné pozice prolínají a ovlivňují navzájem, jaký efekt toto prolínání má na její literární i žurnalistickou práci, ale také na její recepci prostřednictvím renomované mužské kritiky ve srovnání s vnímáním Majerové rodící se kritikou ženskou. Z těchto důvodů jsou první kapitoly věnovány historickému pozadí a životu Majerové, jejímu aktivismu a pozici ve společnosti. Následující kapitoly mapují rodící se tradici ženského spisovatelství a přínos Majerové v této oblasti.
Abstract v angličtině:
This thesis explores the work and life of a Czech female writer, Marie Majerová, from a gender point of view. Majerová was well known as a Communist author after WW2; however she is almost unknown as a feminist writer and activist. This study considers the ambiguity of her position from different angles. It primarily concentrates on her contradictory roles as Communist vs feminist and "femme fatale" vs "femme nouvelle", as well as on her relation to female issues. On one hand, she wanted to advocate the position of human kind and their work; no matter what gender they were; on the other hand, she was literally fighting for womens' rights and their own opportunity to express themselves in fiction. Majerová can serve as an example of woman's position in the changing modem world of the first half of the twentieth century. At the same time, she demonstrates an individual approach to literature, politics and life based on the will to change and to influence the world around her. This study focuses on Majerová's fiction, joumalism, correspondence and the image of women, along with her self-created image, as well as on the immediate reception, reviews and critiques and the perception of her work and personality. From a gender point of view, Majerová is interesting as a private person, agitator, politician, feminist, mother, writer, experimenter, intuitive "literary historian and critic" and reader. This study examines, how her various positions influence and permeate each other, what effects the penetration has on her literary and joumalistic work and on its reception by established male criticism in contrast with observations and perception of emerging female criticism. Therefore, the first chapters deal with historical background, Majerová's activism and her position in society. The subsequent chapters map the rising women writers' tradition and Majerová's contribution to this field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. 9.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Musilová 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 58 kB