velikost textu

Analýza plánování sociálních služeb v královehradeckém kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza plánování sociálních služeb v královehradeckém kraji
Název v angličtině:
Analysis of the social services planning in the region Hradec Králové
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Daniela Květenská, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Oponenti:
doc. Ing. Dalibor Holda, CSc.
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Id práce:
24624
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem této disertační práce, jež je motivována v současné době probíhající transformací sociálních služeb, jsou sociální služby v kontextu jejich společenské proměny. Teoretická část práce se zaměřuje na sociální služby v širším kontextu sociální politiky a systému sociální pomoci jako základního rámce pro poskytování sociálních služeb. Dále jsou zde vymezeny úlohy jednotlivých subjektů a objektů sociálních služeb – subjekty jsou poskytovatelé sociálních služeb a objekty uživatelé sociálních služeb. Průběh transformace sociálních služeb popisuje kapitola, která přiblíží charakteristiku, cíle a hlavní změny nově koncipovaných sociálních služeb. Kapitola popisující plánování sociálních služeb předznamenává výzkumnou část práce. Teoretická část ústí do shrnutí provedené teoretické analýzy. Empirická část práce je uvedena charakteristikou zkoumané lokality – Královéhradeckého kraje. Vlastní výzkumné šetření se zabývá analýzou současného stavu plánování sociálních služeb ve vybraných obcích Královéhradeckého kraje. Zvoleny jsou dvě základní strategie výzkumného šetření: kvalitativní a kvantitativní, integrující je pak strategie kvalitativní. Závěry této disertační práce vycházejí z analýzy způsobu plánování sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje a jejím cílem je zjistit, co má vliv na budování a plánování sociálních služeb a jaké strategie obce využívají.
Abstract v angličtině:
The transformation of social services is a current topic. Social services in context of their social change are the topic of this dissertation. The theoretical part of the thesis focuses on social serivices in wider context of social politics and social help as a basic background of providing social services. Furthermore, you can find here roles of individual subjects and objects of social services. The course of social services transformation is described in the chapter which characterises the aims and main changes of the new social services. The chapter describing the planning of social services introduces the research. The theoretical part leads to the summary of the theoretical analysis. Empirical research is introduced by the characteristics of the region, i.e. Hradec Kralove. The research itself deals with the analysis of the current state of social services planning in selected municipalitites of Hradec Kralove region. We have chosen two research strategies: quantitative and qualitative, the latter is an integral part of the research. The aim of the dissertation is the analysis of the social services planning in the municipalitites of Hradec Kralove region. We are trying to find the influences of future and social services planning and also what strategies are used by the municipalities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniela Květenská, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniela Květenská, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniela Květenská, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Daniela Květenská, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Matoušek 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Dalibor Holda, CSc. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. 103 kB