velikost textu

Ke komunikaci měst v době předbělohorské (Korespondence mezi Novým Městem pražským a královskými městy středního Polabí)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ke komunikaci měst v době předbělohorské (Korespondence mezi Novým Městem pražským a královskými městy středního Polabí)
Název v angličtině:
To the communication of the towns in the period before the Battle of the White Mount (The correspondence among New Town of Prague and some king's towns in the central part of Polabí)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Vojtíšková
Školitel:
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Id práce:
24612
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pomocné vědy historické (XPVH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce si vytkla jako cíl svého směřování výzkum písemné komunikace mezi radami předbělohorských královských měst, a to na příkladu korespondenčních aktivit mezi Novým Městem pražským a královskými městy středního Polabí, jmenovitě Českým Brodem, Kolínem, Kouřimí, Kutnou Horou a Nymburkem. Studium se opíralo především o 20 předbělohorských městských register a o dochovaný spisový materiál, na jejichž základě se podařilo celý komunikační proces i jeho jednotlivé činitele rekonstruovat. Jejich prostřednictvím jsme nahlíželi na prostředí městské radnice a její kanceláře a okolnosti vzniku městských misivů, sledovali jsme osoby a instituce, jichž se týkaly řešené záležitosti, dotkli jsme se i problematiky poselských služeb, které komunikaci doručováním zásilek zprostředkovávaly, a v neposlední řadě jsme se zaměřili na otázky věnující se přijímání korespondence, její soudobé interpretaci a obsahu projednávaných záležitostí. Stranou pozornosti nezůstaly ani otázky terminologické: věnovali jsme se pojmu a podstatě písemné komunikace, jakož i diplomatickému názvosloví, zejména problematice register, která jsme definovali jako pomocné kancelářské knihy vedené ve vydavatelově kanceláři, do nichž se zpravidla zapisovaly písemnosti z kanceláře vycházející. Předbělohorská písemná komunikace mezi městy představuje pouze jeden komponent z pestré mozaiky všech vazeb, které se utvářely v tehdejší stavovské společnosti. Klíčovou roli v námi sledovaném komunikačním procesu sehrávala městská rada, jejíž pravomoci v podstatě do značné míry odrážejí sestavené přehledy obsahu zápisů ze sledovaných register. Prostřednictvím zápisů jsme mohli též sledovat proměnlivost jejího postavení v misivech: od převažující zástupné funkce, přes ojedinělou zprostředkující úlohu, až po občasné postavení samosprávné instituce řešící spektrum obecních záležitostí.
Abstract v angličtině:
The submitted thesis aims to scan the written communication among the city councils of royal towns in the period before the Battle of the White Mount, particularly the correspondence among the New Town of Prague and Royal Towns in the Central Part of Polabí, explicitly Český Brod, Kolín, Kouřim, Kutná Hora and Nymburk. The research was based mainly on 20 town registers of the period and on the extant scripts which enabled me to set up both the communication process and particular agents. Thus we were offered the insight into the townhall, its offices, circumstances of the origin of missivs, we observed individual characters and institutions involved in the negotiation procedures. We came across the issue of messenger service mediating the delivery and last but not least we were concerned about receiving correspondence, its interpretation at the time and the content of discussed matters. Another issue we dealt with was the terminology ie. definition of written communication, diplomacy terminology, especially register issue defined as supplemental office book in publishers´offices containing the office scripts. The written communication of the perion represents just one component of wide range of ties occuring in the corporate society. The most significant role was represented by the city council the competence of which are mentioned in the registers´scripts to some extent. The scripts enabled us to monitor the variability of its status in missivs: from mainly deputizing function, through mediatory function up to selfadministration institution dealing with wide range of town matters. The individual statements of missivs contents prove that the negotiated matters within the correspondence among other towns of the period was similar. Absolute majority of the cases deals with individual property relations. Along with the most frequent debt recovery there were also inheritance procedures and endowment matters. Some scripts prove guild matters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Vojtíšková 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Vojtíšková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Vojtíšková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 760 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB