velikost textu

Management znalostí a jeho aplikace při řízení lidských zdrojů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Management znalostí a jeho aplikace při řízení lidských zdrojů
Název v angličtině:
Knowledge management and its application in human resource management
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Olga Běhounková, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
RNDr. Jiří Plamínek, CSc.
Id práce:
24611
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato disertační práce si klade za cíl vymezit relativně novou manažerskou disciplínu, management znalostí (MZ), a to odlišným způsobem než je tomu obvyklé v dostupné literatuře. MZ dnes představuje značně široké a intenzivně diskutované téma, které má mnoho kritiků i zastánců. Jedná se především o praktickou disciplínou, která se z praxe vyvinula a je s ní neoddělitelně svázána. Jejím jádrem jsou nehmotná (znalostní) aktiva. MZ je komplexní proces, jehož úspěšnost je determinována firemní strategií, podnikovou kulturou, týmovou prací, neformálními sítěmi, měřitelností a technologiemi. Každý z těchto prvků musí být nastaven a řízen v návaznosti na všechny ostatní a za plné podpory organizačních procesů. Tyto procesy obvykle zahrnují několik fází nebo sub-procesů řízení znalostí v organizaci, kterými jsou vznik, identifikace, formalizace, organizace, šíření, sdílení, adaptace, využívání a hodnocení znalostí. Úspěšná implementace MZ v organizaci znamená dostat správné znalosti ke správným pracovníkům ve správný čas a ve správné formě. Práce je rozdělena do čtyř tematických kapitol. První a druhá kapitola jsou zaměřeny na teoretické vymezení základních východisek MZ a jeho terminologie, tj. definování pojmů „organizace“, „management“, „manažer“ a „znalosti“, a to z mnoha různých úhlů pohledu, včetně problematiky intelektuálního kapitálu a Talent Managementu. Třetí část je věnována koncepci MZ. Nejprve její základní charakteristice a relevantním disciplínám, posléze základním pilířům MZ, tj. procesům, technologické infrastruktuře a lidem – nositelům znalostí. Klíčovým prvkem MZ jsou lidé. Z tohoto důvodu je MZ důležitou oblastí řízení lidských zdrojů, které se řízením a rozvojem lidí v organizaci zabývá. Vyústěním práce je empirická část, která obsahuje nejvíce poznatků a postřehů z praxe. Je založena na výstupech z mé kvalitativní sondy a na nejlepší praxi společností, které MZ implementují.
Abstract v angličtině:
This doctoral thesis proposes to specify a relatively new managerial discipline - Knowledge Management (KM) in a different way than it is done in an accessible literature. Nowadays, KM represents a wide and intensively discussed topic with many critics as well as advocates. Above all, it is a practical discipline that came out of practice and it is inseparably connected with it. Intangible (knowledge) assets are its main essence. KM is a complex process that must be supported by a strong foundation of enablers. The enablers for KM are corporate strategy and culture, team work, informal networking, measurement, and technology. Each of these must be designed and managed together with the others and supported by organizational process. The process usually involves several of the following stages or sub-processes in the use of knowledge: to create, identify, formalize, organize, disseminate, share, adapt, use and evaluate it. Effective implementation of KM brings the right knowledge to the right associates on time and in the right form to the organization. The thesis consists of four chapters. The first and second part are focused on the theoretical definitions of KM bases and terminology, explicitly “organization”, “management”, “manager” and “knowledge”, i. e. from different point of view together with an intellectual capital and a talent management issues. Third chapter is addressed to the KM concept. At first to its basic characteristic and reciprocal disciplines, further to the KM pillars that are framed by processes, technological infrastructure and people – knowledge owners. Therefore KM is an important field of Human Resource Management because it is concerned with training and development of associates in an organization. The final part is fully empiric and contains many practical pieces of knowledge and remarks. It is based on the outputs of my qualitative survey and on the best practices of organizations that implement KM.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Běhounková, Ph.D. 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Běhounková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Běhounková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Olga Běhounková, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 465 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Milan Beneš, Dr. 559 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Plamínek, CSc. 984 kB